is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meeste onzer arbeidsbeurzen gunstig afsteken buiten de bemiddeling voor de geschoolde arbeiders staat. Zij is voornamelijk het bemiddelingsinstituut voor de „Hilfsarbeiter”, voor de ongeschoolden zoowel mannen als vrouwen. Met de „Nachweise” der vakorganisaties staat zij op zeer goeden voet en er is voortdurend contact. Hare leiders en beambten en die der organen van de vakorganisaties komen regelmatig tezamen om gemeenschappelijk handelen te vergemakkelijken.

De gemeentelijke instelling heeft een paritatisch bestuur.

Als ideaal streeft men te Weenen na, te komen tot één groot gebouw, waarin de gemeentelijke arbeidsbeurs en de arbeidsbeurzen der vakorganisaties zijn ondergebracht, natuurlijk voorzoover het niet doelmatig blijkt, deze laatste, wegens het voorkomen van eene industrie vooral in één bepaald stadsdeel, de arbeidsbeurs voor dien bedrijfstak juist in dat stadsdeel te behouden. Vermoedelijk echter zal, ook al weer wegens den slechten finanoieelen toestand, dit ideaal nog wel niet spoedig tot verwezenlijking komen.

De gemeentelijke arbeidsbeurs heeft ten behoeve van de bemiddeling voor de losse arbeiders Hilfstellen in onderscheidene deelen der stad opgericht.

In de overige steden van Oostenrijk, in Linz, Salzburg, Innsbrück, enz. is de arbeidsbemiddeling voornamelijk in handen van gemeentelijke organen, of zooals in Stiermarken, waar zij reeds langeren tijd een onderwerp van belangstelling uitmaakte – van vereenigingen, speciaal ten behoeve der arbeidsbemiddeling in het leven geroepen.

Er is echter geen net van organen dat het geheele land overspant. Wel is van Rijkswege eene ~Centrale Ausgleichstelle” in het leven geroepen, gehuisvest in de arbeidsbeurs der stad Weenen, waaraan de onderscheidene arbeidsbeurzen in het Rijk hare aanvragen van werkgevers mededeelen, waarin ter plaatse niet kan worden voorzien. Ook de vakbeurzen doen dat. Eene ~Vakanzenliste” wordt eenmaal per week door haar samengesteld en aan de arbeidsbeurzen toegezonden. Zij tracht langs telefonischen en telegrafischen weg zooveel mogelijk de open plaatsen te vervullen, waartoe haar ook eenmaal per week het overschot van aanbod van arbeidskrachten wordt medegedeeld.

Eene verdere taak heeft deze „Ausgleichstelle” niet. De organisatie en uitbouw der arbeidsbemiddeling zijn haar b.v. niet opgedragen.

De noodzakelijkheid van eene goed georganiseerde arbeidsbemiddeling wordt door het Ministerie voor ~Soziale Verwaltung” ernstig gevoeld, gelijk het ook duidelijk inziet, welke gebreken aan den tegenwoordigen toestand kleven. Het juicht

1) Hieruit lelde men niet af, dat het Weensohe gemeentebostnur niet warm voor de bemiddeling gevoelt; echter, de slechte financieele toestand belemmert dedoorvoering van oot door dat bestuur zeer noodig geachte verbeteringen.