is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bijdragen vormen het totaal, dat van den werkgever per arbeider en per week wordt geïnd, dus hetgeen noodig ia, om het f van het totaal der kosten op te brengen.

De werkgever is bevoegd, om de helft van de bijdrage, welke hij heeft te betalen, af te houden van het loon der arbeiders. Of hij dit al of niet wil doen, moet hij zelf weten. Naar megegedeeld werd, waren de meeste werkgevers, speciaal de grootere, daartoe tot dusverre niet overgegaan.

Ontstaat op deze wijze over een bepaald jaar een overschot boven het |, dan wordt de rest in een algemeen werkloosheidsfonds gestort. Blijft het ontvangen bedrag beneden het f, dan wordt het te innen | van het volgende boekjaar met het ontbrekende verhoogd. Zoodra het werkloosheidsfonds meer dan tweemaal het gemiddelde jaarlijksche twee derde groot is, wordt het over het volgend boekjaar te innen | deel met dat overschot verminderd.

Uit het werkloosheidsfonds kunnen dit is eene zeer belangrijke bepaling in het bijzonder uitgaven worden gedaan voor zaken, die tot vermindering der werkloosheid kunnen bijdragen, b.v. voor de organen der arbeidsbemiddeling en voor opleiding en ~Nachschulung” van werkloozen.

Uit deze korte schets blijkt, dat men in Oostenrijk de verzekering eenvoudig heeft georganiseerd. Voor het geval een systeem als het Oostenrij ksche voor Nederland doelmatig werd geoordeeld, zij er op gewezen, dat ons land bij Oostenrijk dan een zeer belangrijke schrede vooruit is door zijne goed georganiseerde arbeidsbemiddeling, waardoor uitnemend ingerichte ~Arbeitslosenamter” zijn te verkrijgen voor elk deel van ons land. Is vooraf of wordt tegelijkertijd de wet op de arbeidsbemiddeling vastgesteld, dan bezit ons land een groot deel van wat het voor een goede organisatie behoeft.

Ware de ziektewet reeds ingevoerd, dan zou de gelijktijdige bijdrage-inning met omslag-stelsel wellicht ook weinig bezwaar ontmoeten, ook wat den kring der te verzekeren arbeiders betreft. De Ongevallenwet kan hiertoe bezwaarlijk dienen.

Ook bij een verzekering op een grondslag als waarop het bekende plan ~Posthuma-Ktjpers” de ziekte-verzekering wenscht, zal ons land een soliden basis hebben door zijne volledig georganiseerde en goed werkende arbeidsbemiddeling.

Juni 1921.

Folmek.