is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Orgaan voor de Praletyh”. In April Terscheen voor het eerst het „Orgaan Yoor de Praktijk der Arbeidsbemiddeling, Beroepskeuze, Migratie, Werkverruiming, Werkloosheidsverzekering en verwante Onderwelßen”. |

Dit Maandschrift is een oTerdruk van een bepaald deel van het Tgdschrift van den Werkloosheids-Eaad, van eenvoudiger omvang, en voornamelyk gewgd aan de behandeling van vragen van belang voor hen, die in de praktijk der werkloosheidszorg werkzaam zijn. _

Tot de uitgave van dit periodiek werd besloten in de vergadering van 17 Januari 1920 van den Baad. Op het eind van het jaar verscheen „Het Orgaan” in een oplaag van 400 ex. De totaal-omvang bedroeg 320 pagina’s (9 afl.).

De abonnementsprijs is gesteld op fB.— per jaar, waardoor de kosten over 1920 konden worden gedekt.

Vaste medewerking verleenden de heeren A. J. A. C. van Delft, Directeur der Arbeidsbeurs te Tilburg; E. J. van Det, Voorzitter van het Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam; H. J. C. Henoeveld, adjunct-directeur van de Nederl. Vereeniging Landverhuizing; Meter de Vries, ambtenaar voor de AVerkverruiming aan den Rgksdienst der AVerkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en J. C. van Dam, ambtenaar aan het Arbeidsbureau der gemeente Amsterdam.

De uitgave van het Tijdschrift van den en van „Het Orgaan” berustte bij den H. W. R., waaraan veel administratief werk was verbonden.

Vergaderingen. De AVerkloosheids-Raad vergaderde op 17 Januari, 10 April, 26 Juni, 6 November en 28 December.

Arieidsconferentie te Washington. Op de vergadering van 17 Jan. werd door den Voorzitter een rede gebonden over de arbeidsconferentie te IVashington in het bijzonder met betrekkingr tot het werkloosheidsvraagstuk. _® _ . . , 1 t

Deze rede is in haar geheel opgenomen op blz. 1, an. 1, Jrg. 3 van het Tijdschrift.

Werhlooiheid in de sigarenindustrie. De Minister van Arbeid vroeg' bet advies van den Raad teneinde voorstellen te mogen vernemen die tot verbetering van den toestand in de sigarenindustrie zouden kunnen leiden, met bet oog op de blpkbaar slecbte vooruitzichten van dezen befcjfstak en bet wellicbt te groote aantal beoefenaars.

In de vergadering van 10 April werd hierover beraadslaagd, nadat vooraf besprekingen met vertegenwoordigers van werkfirevers en werknemera-organisaties in dit vak, hadden plaats gehad.

Behalve tot een aantal bijzondere maatregelen adviseerde de Werkloosheids-Raad tot bet opleiden van werklooze sigarenmakers in andere beroepen, o. a. tot bouwvakarbeiders.