is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkloosheid voor de arbeidsters zoo weinig drukkend ak mogelijk te maken, uxunjiena ais

Weekloosheidsveezekeeixg. Geen wonder dan ook, dat de cijfers aanleiding „evonden heeft om m de wet op de Werkloosheidskassen opnieul de bepaling mte voegen, dat meuw opgerichte kassen recht hebben aan hare leden uitkeering te verstrekken ook zonder dat deze gedurende 26 voorafgaande weken lid geweest znn en IT II icgaDg van 1 Juli van het vori^ terwijl toen alleen waren behouden de verhoogde T"" Va der uitbetaalde uitkeeringen) en de mogelijkheid om door tusschenkomst van den kofw <ian 90 dagen perjaar te doen zUn

De drie toevoegingen zullen thans geldig tot 30 Juriol.'

Me opname van de bepaling met betrekking tot bet uitbetaleii van uitkeering aan leden, die nog geen halfjaar lid der kas waren, IS geschied voornamelijk op aandringen van den Noorschen Houtbewerkersbond en van den Bond van arbeiders n de papierindustrie, die beiden een werkloosheidskas wilden vormen waarby door elk der genoemde vereenigingen een stam- gestort, wanneer door het Rijk de bijdrage overeenkomstig de wet van 29 Juli 1918 kon worden verstrekt Terwijl de wekelyksche contributie op 60 öre werd gesteld, besloot de Bond van arbeiders in de papierindustrie een extra bijdrage van 2 Kr. per week te heffen, welke zoo kon worden gestort, met welk doel

De "itkeenng voor werkloozen uit de beide organisaties, welke te zamen 15932 leden tellen, werd gesteld op Kr. per dag voor gehuwden, 4.50 Kr. per dag voor ongehuwde leden^

Met voorstel van deze vakvereenigingen, dat mogelijk weldra gevolgd zou zyn geworden door een desbetreffend van den Bond van spoorwegpersoneel, die ook plannen beeft voor een nieuw te stichten werkloozenkas, vond groote instemming bij die bet dan ook warm bij bet Departement voor Sociale Aangelegenheden aanbeval

De werkloozenkassen der beide bovengenoemde vakvereeingingen zullen binnenkort van Rijkswege worden erkend en ontvangen dan een extra bijdrage uit de Staatskas van 73.216 mr. voor den JVoorscben Houtbewerkersbond en 133 900 Kr voor den Bond van arbeiders in de papierindustrie. A. H.

Venezuela.

ZWITSEBSCHE IMMIGRATIE IN Vebezuela. In de afgelooucn “ers’aal.geLT.r''* land-