is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken, want de arbeiders zonden van den werkgever bericht ontvangen, wanneer weer gewerkt kon worden.

Kampen. De M. v. A, beeft goedgevonden te verklaren, dat terecht door B. en W. van Kampen terugstorting wordt geeischt van de uitkeeringen verstrekt uit de werkloozenkas van den Ked. E.K. Bond v. Transp.arb. te Water en te Land „Sint Bonifacius” aan een werkloos lid, omdat gebleken is, dat betrokken lid van Mei tot Oct. 1920 voor eigen rekening het visschersbedryf uitoefende en derhalve zyn lidmaatschap van den bond niet gerechtvaardigd was, bovendien werden de uitkeeringen te hoog berekend.

Leiden. De M. v. A. heeft goedgevonden te verklaren, dat terecht door B. en W. van Leiden terugstorting wordt geëischt van de uitkeeringen verstrekt uit de werkloozenkas van den Bond van Ned. Chr. Houtbew., Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten aan het werkloos lid J. W. Keet, omdat gebleken is, dat zijn werkloosheid het gevolg was van eigen schuld.

De M. V. A. heeft goedgevonden te verklaren, dat ten onrechte door B. en W. van Leiden terugstorting wordt geëischt van de uitkeeringen verstrekt uit de werkloozenkas van de Ned. Yereen. van Glas- en Aardewerkers aan een werkloos lid, omdat niet gebleken is, dat de werkloosheid van bedoeld lid vrijwillig is geweest.

Middelburg. De M. v. A. heeft goedgevonden te verklaren, dat terecht door B. en W. van Middelburg terugstorting wordt geëischt van de uitkeeringen verstrekt uit de werkloozenkas van den Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius” aan 2 werklooze leden, omdat gebleken is, dat de reglementwijzigingen, waarop het bestuur zich beroept nog niet goedgekeurd waren door den Minister en de bedoelde wijzigingen dan nog niet van kracht zijn, zoodat verkeerde bedragen uitgekeerd werden.

De M. V. A. heeft goedgevonden te verklaren dat terecht door B. en W. van Middelburg bezwaar wordt gemaakt tegen de uitkeering verstrekt uit de werkloozenkas van den Alg. Ned. Bouwarb.bond aan een werkloos lid over 22 Nov. 1920, omdat gebleken is, dat bedoeld lid dien dag nog had kunnen werken, maar tegen de uitkeeringen over de andere dagen verstrekt werd ten onrechte bezwaar gemaakt, omdat de werkloosheid niet als vrijwillig beschouwd moet worden.

Nijmegen. De M. v. A. heeft goedgevonden te verklaren, dat terecht door B. en W. van Nijmegen terugstorting wordt