is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dingen—Lemmer, se. dat dan ook ter hand kan worden genomen, de ' graving van het zoogenaamde Goorechtkanaal, 6e. dat de aanbesteding van den aanleg van den spoorweg Stadskanaal—Ter Apel wacht op verhooging van het Kykssubsidie, 7e. dat by eenige hnlp in den vorm van subsidie bij wyze van bestryding van werkloosheid ook de zeeweringen zouden kunnen verzwaard worden, Be. dat op verschillende punten binnendijksche kweldergronden voor indijking rijp zijn. Voor al dat laatste wordt onder de bijzondere aandacht van den Minister gebracht. Met Rijks hulp zal het werk uitvoerbaar zijn. De plannen door een deskundige opgemaakt liggen gereed. De mogelijkheid en uitvoerbaarheid van de indijking van den Dollard maakt een punt van voorbereidend onderzoek uit.

Gedeputeerde Staten hebben de verwachting dat de verder met den Minister gevoerde correspondentie tot een spoedig resultaat zal leiden. Hunnerzijds zullen zij niet nalaten met de middelen die te hunner beschikking zijn de moeilijkheden die ■zich voordoen voor een spoedige uitvoering der werken, zoo spoedig doenlijk uit den weg te ruimen. Verder hebben Gedeputeerde Staten de bedoeling de Eegeering voor te stellen een Óommissie te benoemen die tot taak heeft zich met den stand der werkloosheid bekend te maken, besprekingen te houden met gemeentebesturen en organisaties en verder in overleg te treden met of voorstellen te doen aan deze organen, het provinciaal bestuur en de daarvoor in aanmerking komende departementen van algemeen bestuur. Naar onze meening is deze commissie overbodig. De bestaande organen zijn o. i. bekwaam en geschikt deze aangelegenheid te behandelen. Zij zullen misschien af en toe onder „hoogen druk” moeten werken of zich tijdelijke krachten moeten assumeeren. Doch dit lijkt ons beter dan nieuwe organen of organisaties te scheppen.

Ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verklaarden zich bereid productieve werken te laten uitvoeren.

Overgichi der Wer lever schaffing en in den lande. De gemeenteraad van Eengwirden besloot te Luinjeberd 13 H.A. grond aan te koopen, om aan werklooze arbeiders werk te kunnen verschaffen door ontginning.

Volgens een bericht in de Telegraaf van 27 Juli, bestaan in Amsterdam plannen om den bouw van markthallen o.m. als werkverruimming te doen geschieden. Het zal zeker de bedoeling zijn het grondwerk als zoodanig te beschouwen, de bouw zelve kan bij schaarschte aan geroutineerde bouwvakarbeiders moeilijk als een object voor werkverruiming gelden.

Almelo. In de raadsvergadering van 23 Juni j.l. werd in beginsel besloten, de gemeentelijke bezittingen het Maatveld, gelegen in de gemeente Borne, en het Saasveld, in de gemeente Weerselo, die gedurende de oorlogsjaren tot werkverschaffing ontgonnen zijn, te verknopen, daar de exploitatie door de ge-