is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na wordt bovenbedoeld persoon werkloos wegens ontslag nit den militairen dienst. Kan nu aan dezen werklooze uitkeer ring worden verstrekt met inachtneming der reglementaire bepalingen? M.i. niet, omdat bedoeld persoon nog niet 52 weken lid was van een door Rijk en gemeenten gesubsidieerde werklooeenkas.

(Br is in art. 23 van het Werkloozenkas-regl. sprake van „een lid, dat gedurende 52 weken lid der kas was”). Hieronder kan m. i. ook alleen worden verstaan eew door Rijk en gemeenten gesubsidieerde kas. T. de J. te J.

Antwoord: Een lid der werkloozenkas van den Alg. Ned. Typografenbond heeft ingevolge -het bepaalde in art. 28 lid 1 van het regl. voor die kas, recht op uitkeering na gednrende 52 weken regelmatig en volledig de bijdragen voor de kas te hebben voldaan. Het tijdvak van 52 weken gaat bij deze kas, welke reeds zeer lang bestaat in met het lidmaatschap, niet met de subsideering.

Ministeriëele Beslisßingen inzake werkloosheidsuitkeering.

Daar de beslissingen van den Minister van Arbeid, genomen ingevolge art. 11 van het Werkloosheidsbeslnit 1917, thans ook door deli Dienst van de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling geregeld worden gepubliceerd, heeft de Eedactie besloten deze rubriek, om plaatsruimte te besparen, op te heffen. De belangrijkste beslissingen zullen in het vervolg in de kroniek Werkloosheidsverzekering worden besproken.

Wachtgeldregelingen.

In de maand Juli 1921 werden goedgekeurd de volgende wachtgeldregelingen :

1 Industrie. 1. N.V. Glasfabriek „Leerdam” v/h. Jeekel, _ • MijyssEK & Co., Leerdam. |

I Was. 2. Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij Wh. J. H. Molkenboeb, Oldenzaal. Textiel.

3. Comm. Venn. M. B. van Veen & Zonen, Rotterdam. en Pelterijen.

Voor de eerste Firma is de Wachtgeldregeling van kracht tot eind Juli, voor de beiden anderen tot wederopzeggens toe.