is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 13, 27-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RFI TRAM ULLULIiuuIiL I IVHifl MMMwnnnßraiMsßr» Zeer concurreerende tarieven.

Voor geze'schappen en vereenigingen zijn voor het maken van uitstapjes dooi binnen-en buitenland beschikbaar luxe autobussen met open dakconstructie, voor 23, 3t en 40 personen. inlichtingen aan de stations en bij de directie te Ooetinchem.

Bossche tijdingen, Zooals aan de vereenigingen bij rondschrijven is medegedeeld, zal op Zondag' 8 April a.s. een leidersbijeenkomst gehouden worden in Jeugdhuis Gerra te Haaren (N.-Br.) De bijeenkomst zal als volgt worden ingedeeld; 10 uur v.m. gelezen H. Mis; 11 uur; inleiding door rector Th. der Kinderen uit Haaren over: De waarde der sport van katholiek standpunt beschouwd en daaruit voortvloeiend over de leiding en de zorg der leiders vooral.voor de jongere leden hunner vereeniging; 11.30 uur: gedachten wisseling; 12 uur: inleiding door den heer W. F. Slee uit Nijmegen over; Sportiviteit; 12.30 uur: gedachtenwisseling: 1 uur; gezamenlijk koffiedrinken; 2.30 uur; inleiding door mr. P. Kruuse uit ’s-Hertogenbosch over; Tucht; 3 uur: gedachtenwisseling. Omstreeks 4 uur H. Lof en sluiting. Den deelnemers wordt verzocht om eenige minuten voor 10 uur in Jeugdhuis Gerra te zijn. Om 5 uur zal de bijéénkomst zeker zijn afgeloopen. Het districtsbestuur kan tot heden (23 Maart) niet stuiten over het aantal deelnemers. Hopelijk zullen de laatste dagen.de opgaven in grooter aantal binnenkomen. Het zou erg spijtig zijn, wanneer het bestuur zou moeten ervaren, dat er geen voldoende belangstelling voor een dergelijk belangrijk gebeuren is. Kr. Uit Helmond en omgeving. Wandeltocht. De bekende Sportvereeniging M.U.L.O. te Helmond organiseert op Zondag 29 April a.s. een wandeltocht door de omstreken van Helmond. Deelneming wordt opengesteld voor dames, heeren senioren en junioren. Behalve persoonlijke deelnemers en deelneemsters kunnen in groepverband meedoen leden van wandelclubs, sport- en voetbalvereenigingen. De dames en heeren moeten wat hun kleeding betreft Voldoen aan de eischen, die door de geestelijke overheden gesteld zijn. C GIMBRÈRE RAADHUISSTRAAT 23 – TEL, 45885 – AMSTERDAM KONINGINNEWEG 78 – TEL. 3787 – HILVERSUM TABAK – SIGAREN – SIGARETTEN KWALITEIT: VOOR ALLES MODEL: NAAR VERKIEZING VERPAKKING; OUD – DEGELIJK KLEUR: ZOO GOED MOGELIJK IMPORT EXPORT

Route, voor dames: Helmond, Deuine, Milheeze, Bakel, Helmond, ongeveer 30 K.M. met rustte Milheeze. Route voor heeren-senioren: Helmond, Warande, Kasteel Croy, Lieshout, Gerwen, Stiphoutsche Molen,’Buisrnanvcn, Nuenen, Geldrop, Mierlo, Eindhovensch kanaal, Sluis 8, Zuid Willemsvaart, Helmond. Afstand ongeveer 40 K.M. Rust aan Stiphoutschen molen. Route voor heeren-junioren: Dit is dezelfde route als voor heeren-senioren tot Stiphoutschen molen en dan rechtdoor naar Helmond, ongeveer 20 K.M. De rust eveneens aan Stiphoutschen molen. Het parcours loopt voor dames geheel over macadamwegen; voor de heeren voor een gedeelte over bosch- en veldwegen. Deelnemers en deelneemsters zuilen volop inde gelegenheid zijn Helmonds fraaie omstreken te leeren kennen, zijn wandelwegen, zijn bosschen en heiden, rustige dorpjes in fraaie omgeving'. Inleggeld voor heeren ƒ 0,75; voor dames ƒ0,60 en voor junioren ƒ0,40, te voldoen bij inschrijving aan den heer A. Kop, Warandalaan 5 Fte Helmond. Gironummer 3.67625. Programmaboekjes worden nader toegezonden en zijn op aanvraag te verkrijgen aan voornoemd adres, alsmede bij den heer Ad. Colen, Binderseind 32 te Helmond. De inschrijving kan plaats hebben tot en met Woensdag 25 April. P. en P.-commissie Wandeltochtcoriiité M.U.L.O, LIMBURG. Wedstrijden 'op Paaschmaandag. , Een katholiek bui-. tenlandsch elftal, dat een bezoek brengt aan België en Zuid-Limburg, heeft verzocht een wedstrijd tegen onzen bond te mogen spelen. Oorspronkelijk is gedacht den oefenwedstrijd in Valkenburg te laten vervallen en aldaar het Limburgsch •elftal tegen de buitenlanders te laten spelen. Door allerlei bezwaren is daar weer van afgezien, zoodat de elftallen A en B Paaschmaandag in Valkenburg spelen. Van den anderen kant wilde men de buitenlandsche ploeg niet afwijzen en daarom zal op een andere plaats nog een wedstrijd plaats hebben, waarvoor dan een elftal wordt genomen van spelers uit die plaats en de naaste omgeving. De onderhandelingen waren Zondag nog niet afgeloopen, zoodat nadere mededeelingen niet mogelijk zijn. Trainerscursussen. De lessen beginnen half April. Het böhdsbestuur heeft uit de talrijke liefhebbers een keuze gedaan. Belanghebbenden krijgen daar nader bericht over. Dr. Lubbers, directeur der Vroedvrouwenschool te Heerlen, heeft zich bereid verklaard aan het einde van den cursus enkele lessen te geven over medische onderwerpen, die voor de trainers van belang zijn. Loterij der R.K.V.V, MarsanaMeerssen. ■— Ondergeteekende, secretaris der R.K.V.V, Marsana brengt bij dezen den vereenigingen ter kennis, dat de trekkingsdatum der ten bate van voornoemde vereeniging georganiseerde loterij zal plaats hebben op Maandag 21 Mei (2en Pinksterdag). Aan alle vereenigingen, welke loten kochten van Pakje Kauwgom 5 cent Nederlandsch Fabrikaat J. C Kiene & Co,

361