is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 13, 27-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juncker en Amerikaansche Viag-Rijwieten Sparta Motorrijwielen en Carriers Agent Den Haag, J. v. ci. H OEVE, Delftsche laan 96, telefoon 335103 Leverbaar over geheel Nederland. VRAAGT CONDITIES Promotiercgelmg district Eindhoven- A. Dc kampioen der le klas B en de kampioen der reserve le klas A. spelen een wedstrijd voor het kampioenschap der le klas van het district, verder, volgens het gepubliceerde inde Sport-Illustratie van 6 Maart 1934, speelt het le elftal in geen hooger klas van den 1.V.C.8. 2c klas, dan vervalt het recht der kampioen reserve lc klas. B. De kampioenen der 2e klas C en D spelen met dc laagst geplaatste van dele klas Been competitie om een of twee plaatsen inde le klas. C. De kampioenen der 3e klas D, E en F spelen met dc laagst geplaatsten van de 2e klas C -en Deen halve competitie om 2 of drie 'plaatsen inde 2e klas C en D. D In zooverre er plaats is in dc indeelicig 1934- 1935, komen in aanmerking die elftallen, welke na de gepromoveerde dc beste resultaten hebben behaald inde promotie- en degradatiewedstrijden. Adresveranderingen. Kolping te Nijmegen, secretaris P. v. Oven, Grocsbecksöhedwarsweg 287. Aanvraag voor het houden van serie-, ncderlaagol bekerwedstrijden. D-e formulieren moeten worden aangevraagd bij den Qompetitieleidcr, terwijl de in,gevulde formulieren vergezeld van het verschuldigde inleggeld moeten gezonden worden aan den heer A. H. M. v.d. Aa, Lange Sohijfstraat 8, Tilburg. Het verschuldigde bedrag is' als volgt; Voor deelname lc klas 1.V.C.8,-elftallen ƒ 5,—. Voor deelname 2c klas 1.V.C.8,-elftallen f 4,—, Voor deelname le klas R.K.V.8.-elftallen ƒ 3.—, Voor deelname 2e klas R.K.V.8.-elftallen f 2,50. Voor deelname 3e klas R.K.V.8.-elftallen ƒ 2,—. Besluiten bestuurscommissie- De wedstrijd Quick 2—B- Vooruit 3 wordt overgespeeld op Quick-veld, wanneer zulks noodig mocht zijn voor den eindstand. Best Vooruit krijgt f 5,— boete, De uitslag ven den wedstrijd D.H.C.—Viod 2 wordt 6—‘l, Viod krijgt ƒ 5, boete wegens staken, De wedstrijd Unitas—S.C.D., gestaakt wegens schuld van Unitas wordt, indien noodig, overgcsoeeld- op hot S.D.C,-terrein, Unitas krijgt ƒ 10,— boete, verder zal het een weistrijd zonder publiek moeten spelen. Uitzicht op verwijdering uit honds verband, indien de spelers hun kalmte niet kunnen houden. De uitslag van den wedstrijd B.S.V. 2—Brabantia 2 wordt als I—2 gehandhaafd, B.S.V. krijgt f 5,— boete. De uitslag van den wedstrijd Volharding 2 S.S.S. 2 wordt als I—o gehandhaafd. S.S.S, krijgt ƒ 5,— boete, terwijl S.S.S, gewaarschuwd wordt dat het publiek zicht buiten de leiding blijft houden. • – De wedstrijd Patronaat Alverna-—Juliana wordt 'uitgcspeeld op Patronaat Alver na-veld.' Patronaat Alverna krijgt f 5,— ‘boete, terwijl de reiskosten voor de Juliana-spelers moeten vergoed worden. De uitslag van den wedstrijd Sporters—O.S.C, wordt als 6—l gehandhaafd. Sporters krijgt ƒ 5,— boete. Besluiten strafcoimmssic. Speler A. Matheeuwscn van Best Vooruit wordt geschorst tot 1 Januari 1935. naar aanleiding van bet voorgevallene inden wedstrijd Quick 2—Best Vooruit 3. Speler M, v. Eerd van D.H.C, wordt geschorst voor l wedstrijd. OORDS SPORTMAG AZIJN WAGENWEG 2a tel. 16574 HAARLEM •ALLES OP SPORTGEBIED

Speler L. r, cf. Brand van ’Vtpd 2 voor 2.. wedstrijden, terwijl de doelman van Viod 2 wordt gewaarschuwd, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd D.H.C.— Viod 2. De spelers J. Korstens en G. Kerstens van Unitas tc Wam cl worden geschorst tof. 1 Januari 1935, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Unitas—S.C.D. Speler M, Laans van B.S.V, wordt geschorst voor 3 .wedstrijden en speler H. Mathijssen van B.S.V. te Budcl voor 5 wedstrijden, zulks naar aanleiding va«n het voorgevallene inden wedstrijd B.S.V, 2—«Brabantia 2- Speler J. Arts van Patronaat Alverna wordt geschorst voor 3 wedstrijden, terwijl den Patronaat Alvenna-aanvoerdcr J. Baardmans het recht wordt onzegd tot I Januari 1936 als aanvoerder op tc treden, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Patronaat Alverna—Juliana. Speler G. v, Elshout van O-S.C. wordt geschorst voor 4 wedstrijden, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Sporters—O.S.C. Speler P. dc Klcyn van W.V.W. wordt geschorst tot 1 Januari 1935, dc aanvoerder J. Kregting van W.V.W. 2 tot 1 November 1934, terwijl de secretaris van W.V.W. wordt geschorst wegens het niet verstrekken van dc gevraagde inlichingen (L.V.C.—W.V/W, 2). Speler B. y. Hoorn van Wilhelmina tc Esoharen wordt geschorst tot 1 September 1934; de aanvoerder van Wilhelmina 2, M. Derks. tot 1 November 1934, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Wilhelmina 2 Conoordia- Spclcr L. Schellakens van V.V.R, wordt geschorst tot I Augustus 1934, terwijl het gcheclc V.V.R.-.elftal wordt gewaarschuwd naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Berkcl—V.V.R. Speler Th. Koollhout van 'Unitas tc Wam cl wordt geschorst tot 1 Augustus 1934 en speler A. Vcrploegen van Uni tc Borgharen eveneens tot 1 Augustus 1934, zulks naar aanleiding van hel voorgevallene inden wedstrijd Unitas 2—Uni. Speler F, de Groot van . Lconcs wordt geschorst tot 1 J.uni 1934, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Leones 2 —D.S.Z.

Speler A, van Dooren van Deursnia wordt geschorst tot 1 Augustus 1934, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Deurania 2 —Bavos. Dc spelers P, Klauwers en A, Hoebcn van Victoria tc Licssel worden' geschorst lot 1 Juli 1934 wegens het voorgevallene inden wedstrijd Victoria—S.V.P. De speler J. v. Turnhout van Krekels wordt gc- tót 1 October 1934 wegens het voorgevallene inden wedstrijd S.V.V.—Krekels. Speler F, Forelmacis van Una wordt geschorst tot 1 Juli 1934 wegens het voorgevallene inden wedstrijd Una 2—Quick 2. Speler J, Tegenbosch en grensrechter N, Nistelroov van S.D.O. ontvangen een waarschuwing wegens hun optreden inden wedstrijd Quick—S.D.O. Speler Th. Mathecuwsen van B. Vooruit wordt geschorst voor 1 wedstrijd zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd B. Vooruit 2—Brabantia 2. Speler L. Mange van D.J.W. wordt geschorst voor 1 wedstrijd, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd D.J.W. 81. Wit. Speler H, Willcms van B.V.V. te Balgoy wordt geschorst voor 3 wedstrijden, zulks naar aanleiding van zin optreden inden wedstrijd B.V.V, 2 Groesb. Boys 2. Sneler C, Hoevenaars van Hirundo wordt geschorst voor 3 wedstrijden, terwijl hel Hirundobestüur wordt opgedragen te zorgen, dat het pu-, bliek zich ordelijk blijft gedragen, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Hirundo—Qirfck. Speler J, Smist van V.V.L.K. 3 wordt geschorst voor. 1 wedstrijd, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd V.V.L.K. 3—. B.V.C. 3,

Speler H' Gisling van Lieshout wordt geschorst voor 2 jaar, zulks naar aanleiding van bel voorgevallene inden wedstrijd Lieshout 2—«Handel ia. Speler A. v. Erp van Hctpinia wordt geschorst voor 5 wedstrijden, terwijl beide clubs worden gewaarschuwd wegens het onsportief optreden tegen den scheidsrechter, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Ado 2 Hcrpinia-2. • – •• • ■ Van spelers A, v. d, Hcydcn van Don Bosco wordt de voorloopige schorsing opgeheven. Speler J, Broekman van Madjoe wordt geschorst voor 3. wedstrijden, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd S.P.C. 2 Madfcpe 2. Speler J. v. d, Berg van Juliana te Malden wordt geschorst voor 3 wedstrijden, zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Juliana 2—P S.V, 2 Speler H. Meurs van Rood Wit ie Veldhoven wordt geschorst voor 4 wedstrijden met aftrek vaci dc voorloopige schorsing zulks naar aanleiding van het voorgevallene inden wedstrijd Dosko—Rood Wit 2, Sneler F. Jansen van Volharding tc Vierlings-- bcck wordt geschorst voor 1 wedstrijd, terwijl Volharding wordt gewaarschuwd voor inmenging van het publiek met de, leiding, wedstrijd Volharding—J. v. Cuyk, Speler P. Simons van Madjoe wordt geschorst tot 1 October 1934 en speler Fr. v.d. Heuvel vnfi Noad tot 1 September 1934, zulks na'vr

■ ' '' r tar Wfl behoeven ons < SCHILLETJE c V \ J n*et meer aan te ! 0 a ° 'Sp' >3) bevelen. Duizenden 1 ! ° o i fii verbruiker? zeggen U , * Randeraat’s Schilletje i is overheerlijk van smaak. Per 0. ) 2,25 E. H. van Randeraat’s Wijnhandel Prinsengracht 124, Amsterdam, Tel* 41735 leiding van het voorgevallene inden wedstrijd : Madjoe—Noad. Aan Noads aanvoerder wordt het : recht ontzegd om verder als zoodanig tc fun- ; gcereti. Bossche elftal. Dc elftal commissie stelde voor den wedstrijd * Breda—«Bosch op 2en Paaschdag tc Roosendaal het volgende elftal samen: Doel: A. Colen (Mulo). Achter: H. v. Bree (Kolping), J. v. Laarhoven (Mulo). Midden; H. Tegenbosch (Brabantia). F. van Eekereri (Mulo), A. Somcrs (R.K.T.V.V.). Voor:. Korniuyt (Kolping), J; Mauritz (R.K.T. j V.V.), H. Maas (Kolping), M. de Kok (R.K.T. V.V.), J, v, d Linden (Kolping), Reserves: Hoes, R.K.T.V.V, en J, Ex, S.V.D. In Tilburg komen alle spelers samen en wordt vandaar om 11,36 uur naar Roosendaal vertrokken. Voor jerseys cn kousen wordt gezorgd. Boeien, No, 663. B.V.V. le Bcrgeijk niet opkomen tc- ( gen H.V.V. op 18 Maart ƒ 5,— , No. 664, B. Vooruit te Best, staken wedstrijd ; , Quick 2—B. Vooruit 3, ƒs,—. No. 665. V.1.0.D, te St. Ocdenrodc staken wed- ] strijd D.H.C.—V.1.0.D. 2, ƒ5,-. No, 666 Unitas te Wamcl staken wedstrijd J Unitas—S.C.D., ƒ 10.—. No, 667- B.S.V. te Budel staken wedstrijd B.S.V. 2—(Brabantia 2, ƒ 5,—. No. 668. S.S.S. tc Ovcrloon staken wedstrijd | Volharding 2—S.S.S. 2, ƒ 5,— No. 669. Patr. Alverna te Alverna, staken wed- i strjid Patronaat Alvcrnr -Juliana ƒ 5,—• j No. 670 Sporters te Drunen staken wedstrijd I Spoilers—O-S.C, ƒ 5. , ’ 1 R.KX*V*B. j Uitslagen van Zondag 18 Maart, Overgangsklasse A Woldcr—R.K.V.V.L. 2, 6-0 B R.K.V.S.V.—Hendrik, 2-2 C Vaesrade—l.V.S., 2—3 D R.V.V.—S.V.B. 2, 11—2 Stcyl 2—Hornia, 3—4 . E Top—l.V.O., 0-3 / IJssclstein—M.V.C., 4—4 le klasse A W.S.V.-lason, 3-1 £ Rothem—W.V.V. 2, 3—3 H Baarlo—R.V.V, 2, 13—0 Vios—S.V.B. 3, 2—2 Venlo 3—F.C.V., o—3 Bicslo—Steyl 3, 2—l fi C 2e klasse D A A.S.V,—Parthy, o—o0—0 B Simpclvcld 2—Heerlcrheide, s—o ~ C N.V.C.—Passart 2. 2-2 * D Fortuna—Vaesrade 2, 5—4 Caesar 4—E.F.C., s—o H D.S.O.—Koningslust, s—o M.V.C. 2—Belreldia 2, 2—3 sj I Griendtsvcen—Kronenberg, 5—2 sj sj 3c klasse aj B R.K.S.V.B.—Zwartwit 2, 4—4 C Sport. Ster o—Rampen 2, 1— 1 D JeeWce’crs—B.V.C, 2. 2-2 * D.F.C. 2—Adveo 2, I—7 Minor 2—Bcersd. Boys 3, o—o0—0 s* I naar den voet gevormd *< Dr. SCHOLL’s t METHODE ' vanaf – 4,80 pc, paa, J. STOLK £ Voetkundlge »r pedicure Zeilstraaf 7- Amsterdam Modelinr voor nyq voetvoriorgmq

366