is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 16, 17-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PUTTEN & SCHW I E P ■ Telof. 37667 – N.Z. Voorburgwal 334, Amsterdam Het «Adres voor brandstoffen 9 leverancier van diverse katholieke instellingen

<Jan Bakker, Amsterdam 156 Biiderdijkstraat – Telefoon 80482 VOETBALSCHOENEN VANAF f 2,20 VOETBALLEN No. 5,12 DEELIG. HANDWERK COMPLEET f 4,00 Vraagt gratis prijscourant. Franco toezending Th. Kemmenaar Sr., Anthraciet- en Brechcokeshandel Echte Wales Anthraciet No. If 111 per H.L. f 2,50 Echte Wales Anthraciet No. i V „ „ j i,BO Prima Anthraciet, Holl. kwaliteit No. II „ ” f 2,10 Prima Anthraciet, Holl. kwaliteit No. lil f 2,20 Prima Anthraciet, Holl. kwaliteit No. IV „ f 1,60 Belgische Eierkolen per H.L. „ „ f 1,35 Oostenburgergracht 5-7-9, A’dam, – Tel. 53081-53385 Fa. D. KIEPE, AFISTERDAII. v.h. H.WiLDEHAN lBediij/s6leediné voor alle votklkcn Hoofdmag. Prinsengracht ï» (alleen! Tel. 48809 FILIAAL JAVASTRAAT 3- TELEFOON 54769 Bedrijfskleding. Hoeren Mode-art. en Ondergoederen. Gein. Giro K 3558 R.K. Begrafenis-onderneming Oir. G. M. Bot Jr. Marnixstraat 383 Amsterdam-C. Qem. Giro B. 3003 Tel. 33342 tßlaememnaéazijn Jiadüey M. Jll. Üeeflané Middenweg 52 – Telefoon 50213 – Amsterdam O. Café Restaurant Oost-lndië MIDDENWEG 22-24 – TEL. 52402 Zalen voor diverse doeleinden, Kegelbanen. Bezoekt de Lunchrooms van het Sportiondsenbad en de Zweminrichting Heiligeweg. Ook voor niet zwemmers. E. Olboëter. Penning's Bloemenmagazijn tuinarchitectuur- Schetdestraat 131, tusschen Scheldeplein en Nierstraat. Tel. 90714, A’dam – Moderne bloemwerken. Ingericht voor werken bij alle feestgelegenheden. Uiterste concurrentie. PLUVEX REGENCAPE in koker verpakt, lang 27 c.m., diam. 7 c.m. practisch bij alle sporten. Prijs f 5,50. C. Janicke & Co, P. C. Hooftstraat 35, A’dam-Z. Tel. 27384. Verbandtrommel Eerste Hulp voor sportterreinen en in auto’s. Prijs f 5,50.

Uit Amsterdam, De avond van de duizend. De juniorenfeestavond van dit seizoen was wel bijzonder. Want door de viering van het derde lustrum droeg deze avond een speciaal karakter. En eenieder die hierbij aanwezig was, zal wel een behoorlijken indruk hebben gekregen, welke vat de katholieke sportbeweging op de jeugd heeft gekregen. De zaal, die 1000 personen kan bevatten, was propvol, waaronder ook vele officieele personen waren. Het districtsbestuur was aanwezig alsook de heer Verstegen van de R.K.F. en de missie-sport-apostel pater Zoetmulder. Verder zagen wij vele scheidsrechters, commissieleden enz. De districtsvoorzitter Henri Putter herinnerde aan den strijd, dien de Duitsche katholieke jeugd op dit oogenblik heeft te voeren. Hij hoopte, dat voor de D.J.K. spoedig een betere tijd zou aanbreken. Hij feliciteerde de junioren er mee, dat zij behoorden tot de grootste en best georganiseerde juniorenafdeeling der katholieke sportbeweging. Dan deed hij mededeeling vaneen telegram, dat aan mgr. Aengenent was verzonden en waarin uitdrukking was gegeven van trouw en aanhankelijkheid aan het kerkelijk gezag. Vervolgens gaf hij het woord aan mr. G. Mutsaerts, voorzitter van de sociaal-economische groep van katholiek Amsterdam. Ineen uiterst geestdriftige rede begon mr, Mutsaerts over zijn eigen voetbaljaren te vertellen en de waarde, die de sport voor de jonge menschen heeft. Naar sprekers meening en vaste overtuiging zullen wij in het maatschappelijk leven aan sportkerels het meeste hebben, omdat zij vlotte, actieve lui zijn, die wat durven te beginnen en waar spirit inzit. Echter moeten wij bij de sport oppassen dat wij om een modewoord te gebruiken geen totale voetballers worden. Sportlui moeten ook voortrekkers zijn inde katholieke jeugdactie, want daar zijn flinke kerels noodig. Zien wij naar Duitschland, waar een aantal heidenen op de jeugd is losgelaten. Verder moeten zij toetreden tot de sociale organisaties, want de eerste op het sportveld moet ook de toonaangevende leider inde sociale en politieke beweging worden. Herhaaldelijk werd de rede met applaus onderbroken en aan het eind weerklonk dan ook een daverend handgeklap. Hierna ving het detectivespel aan, dat in het eerste en tweede bedrijf de spanning er wel inhield. Inde pauze sprak pater Zoetmulder nog een kort woord over de een-cents-missie-actie en de heer Putter over het nut van de katholieke krant in ieder huisgezin. Blijkens een enquête worden nog verbazend veel neutrale bladen gelezen. Rector van Spanje deed mededeeling' van het antwoord van mgr. Aengenent en wees de junioren er op niet alleen lid te zijn van de sportvereeniging, maar zich ook aan te sluiten bij de K.J.C., die het geheele katholieke jongensjeugdwerk omvat. Tot slot volgde het laatste bedrijf van het tooneel- Smakelijk eten? ? De drie (jft's niet vergeten! ffiestaurant Of~tein Amsterdam 2O I

434