is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 17, 24-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledere goede sportman uit EINDHOVEN EN OMGEVING bezoekt minstens eenmaal per week een onzer Theaters CINEMA PARESIEN, CHICAGO-, OF REM BRANDT-THEATER

Uit en om de Lichtstad. Het kampioensfeest B.V.V. Hercules. Te laat voor de Sport Illustratie van de vorige week bereikten -ons de eerste mededeelingen van het op Zondag 15 April gevierde kampioensfeest van 8.V.V.-Hercules te Budel. Op werkelijk grootsche wijze heeft Budel-Schoot zijn kampioen weten te huldigen, waarbij ook de overige Budelsche sportvereenigingen niet achterwege zijn gebleven, maar dezen dag voor B.V.V. Hercules tot een schitterend succes hebben weten te maken. Was op de gehouden receptie de belangstelling reeds groot, niet minder was deze,, toen in optocht naar het terrein werd getrokken tot het spelen van den huldigingswedstrijd B.V.V- Hercules—B.S.V. (Budel), welke door de kampioenen met 3—l werd gewonnen. Tijdens de rust gaven de turnclubs Turnhout (Budel) en Vlug en Vrij (Dorpplein) (urndemonstraties, welke bij het talrijke publiek hartelijk applaus oogstten. 8.V.V.-Herculesboys,, good luck inde toekomst. Een huldiging bij R.P.C. Juist is deze aanhef niet, daar het betreft de aspirantenafdeeling dezer jonge veelbelovende club uit de St, Gerardus Majellaparochie, die onder de bezielende stuwkracht van kapelaan Mutsaers steeds crescendo gaat. Vrijdagavond had eendruk bezochte feestelijke bijeenkomst plaats in het St. Gerardushuis van ouders en jongens, leden van R.P.C., dat sinds de oprichting in Februari j.l. reeds het 100e lid in zijn gelederen mocht inlijven. Deze aspirantjes zijn allen leerlingen der R. K. lagere scholen, welke uitkomen inde R.K.S.J.C.. die thans de eerste competitiewedstrijden gaat spelen op Woensdag 25 April. Door kapelaan Vogels werden tot de ouders en jongens eenige behartigenswaardige woorden gericht, die hun uitwerking niet zullen missen en wij zien hier dan ook spoedig nog grootere uitbreiding tot stand komen, onder de medehelpers van kapelaan Mutsaers in R.P.C. a de heeren Ruissenaars en Langermans. Het derde lustrum van S.W.S. Op bescheiden wijze weliswaar, maar juist daardoor op temeer waardige wijze, heeft S.W.S. te Son den afgeloopen Zondag zijn 15-jarig bestaan herdacht. Nadat des morgens onder de H. Mis van acht uur zoo goed als alle leden tot de H. Tafel waren genaderd, had in het clublokaal het gezamenlijk ontbijt plaats, waarbij al spoedig de juiste stemming erin kwam. Treffend was echter het moment, toen de voorzitter, na in het kort het 15-jarig bestaan te hebben gememoreerd, de overleden leden herdacht, voor wier zielerust een gebed werd gestort. Hierna werd voorlezing gedaan vaneen felicitatietelegram van den Bosschen bond. alsmede een van Z. H. Exc. mgr. Diepen, bisschop van ’s-Bosch, waarin deze de vereeniging S.W.S. zijn bisschoppelijken zegen schonk en dank zegde voor de hem toegezonden betuiging van aanhankelijkheid en trouw. Des middags speelden het eerste en tweede elftal h.uldirriTH T>l7DTri7r,rr” fotoateueren rUiU,,rLKrLLI lijstenhandel Ontwikkelen, afdrukken, ca vergrooten voor Amateur»- Alle Arcateursbenoodigdh MIENT 2, HOEK WAAGPLEIN, ALKMAAR recht tegenover Fnidsen. Aanbevelend, BERT VAN KAMPEN.

BIJ UW BEZOEK TE ALKMAAR is voor heersn ft. K. Sportlieden het eengewezen adres- Paviljoen Kinheim, Café-Rest., Stationsweg 60 Telefoon 283. Automatisch gekoelde Drenken on Bieren cAOE PRIJZEN. MODERN CONFORT. Aanbevelend, P. J. U. Jooslor gingswedstrijden tegen De Krekels 1 en 2, kampioen der le klasse, welke beide door S.W.S. werden verloren, respectievelijk met 2—o en 4—2. Het derde was gelukkiger en wist met 3—•! van H.S.V. te winnen. Voor den wedstrijd S.W.S—Krekels huldigde S.W.S. de gasten met het behaalde kampioenschap, onder aanbieding vaneen bloemenmand. Wederkeerig bood De Krekels het jubileerende S.W.S. een fraaie bloemenmand aan onder hartelijke bewoordingen, als zijnde de oudste katholieke club van het district. Des avonds had in het clublokaal een zeer druk bezochte feestavond plaats, waarbij het Eindhovensch Roomsch Tooneel zijn welwillende medewerking verleende. Hij werd bijgewoond door de heeren A, v. Beers en P. Vos namens dé R, K. scheidsrechtersvereeniging, district Eindhoven, en de heer y. Beers bracht de gelukwenschen van deze vereeniging ineen gloedvolle toespraak over. Eveneens had.de huldiging plaats van den secretaris M. Scheepens, die 12V2 jaar lang met ijver het secretariaat heeft waargenomen. De jubilaris had een fraaie bloemenmand alsmede een vulpen in ontvangst te nemen, terwijl de voorzitter eveneens een fraaie bloemenmand had te aanvaarden. G. W. F, Uit Helmond en omgeving, We kunnen de eerste kampioenen in ons district begroeten, Vooreerst Tubantia 1 te Helmond, dat inde 2e klasse C van den 1.V.C.8, op den eeretitel beslag wist te leggen. Een fraaie prestatie van de Molenstraters, na een driejarig verblijf in deze zware afdeeling! Beide vorige competities stelden de Tubantianen zich met een bescheiden plaats tevreden, doch thans hebben zij, na een spannende race met Mierlo Hout, het zoo zeer begeerde kampioenschap mogen behalen. Onzes inziens hebben zij hier ten volle recht op, mede vooral door hun constant goede spel. Zondag 15 April werd reeds een drukbezochte receptie gehouden. Verschillende zustervereenigingen kwamen de kampioenen feliciteeren onder aanbieding van de gebruikelijke bloemenhulde. (Mulo week hiervan af en bood een bal aan.) Het districtsbestuur was vertegenwoordigd door deszelfs voorzitter. Bovendien kwamen talrijke schriftelijke felicitaties in, terwijl door den clubhuishouder een prachtige kampioensvlag werd geschonken. Al met al wel een bewijs dat Tubantia goed gezien is! Blauw-witten, vanaf deze plaats ook ons proficiat en sterkte en voorspoed inde komende promotieronde. Inde le klas D van den R.K.V.B. werd het kampioenschap behaald door S.V.V. 1 te Deurne. Vorig seizoen maakten de S.V.V.-ers ook reeds een mooie kans, doch de beslissingswedstrijd tegen D.O.S. werd verloren. Niet ontmoedigd werd de nieuwe competitie weer schitterend ingezet en thans bleken de mannen uit de St. Jozefparochie op overtuigende wijze de sterksten hunner afdeeling. Proficiat! Nu de kroon nog op ’t werk door succesvolle promotiewedstrijden. Weldra telt Deurne dan 3 1.V.C.8.-ers. * , * 'Je Wij herinneren nog eens aan den grooten Mulo-wandeltocht op Zondag 29 April, Blijkens mededeeling in het Mulo-clubblad is het aantal extra-prijzen nog aanmerkelijk uitgebreid. De inschrijving sluit morgen 23 April. I Nakomers, haast u dus! Wie eenmaal ons bloemwerk gezien neen, begeer* nooit ander. Van – jDeventci

475