is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 19, 08-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&3ricven we&m Jlf. JhmiitMn

Balhehandeling c.a. Vooraf eenige opmerkingen. Nu de langere dagen inzicht zijn, zullen ongetwijfeld vele spelers na afloop van hun dagelijksch werk naar het speelveld of oefenterrein trekken om de tot nu toe behandelde oefeningen in werkelijkheid uitte voeren. Het lezen immers van deze oefeningen alleen is niet voldoende. Toch meen ik de waarheid nabij te zijn, als ik zeg, dat er jammer genoeg spelers zijn, die met een air alsof zij dergelijke oefeningen ter verbetering van hun spel niet meer noodig hebben, zich daarvan afzijdig houden. Dit is zeer jammer en verkeerd. Niet alleen voor henzelf, want ook de spelers, die meenen reeds iets te presteeren, kunnen deze oefeningen goed gebruiken. Het is bij deze „betere” spelers meermalen het menschelijk opzicht, dat hen er van terughoudt de oefeningen met de andere clubgenooten te gaan uitvoeren. Zij vreezen de

mislukking der oefeningen inden aanvang en zij willen zich daaraan niet blootstellen. Stel u voor, dat een medespeler zou zien, dat zij deze oefeningen niet dadelijk geheel onder de knie hadden. Dat zou verschrikkelijk zijn. Erger is echter nog dit voorbeeld en soms de uitlatingen van deze „betere” spelers voor hun clubgenooten. Laten alle spelers, de goede zoowel als de minder goede,

LUXOR SOUND-THEATER GROOTE HOUTSTRAAT 139-14) – HAARLEM Zondags 4 voorstellingen, aanvangende 2, 4.15, 7 en 9.15 uur Zaterdags 3 voorstellingen, aanvangendc 2.30, 7 en 9.15 uur Op de overige dagen onze bekende uitgebreide Familievoorstellingen, aanvang 8,15, einde 11 uur Woensdags Matinee, aanvang 2.30 uur In ons theater vindt u steeds met de grootste zorg samengestelde programma’s met films die een wereldrcputatie genieten. Wat Luxor brengt is alt ij d goed

nu eens verstandig zijn en gezamenlijk de oefeningen uitvoeren. Zij allen kunnen het goed gebruiken. Ik zei het reeds vroeger en meermalen, alleen door oefening, voortdurende oefening is opvoering van uw spel mogelijk. Het moet voor alle spelers een genot zijn deze oefeningen uitte voeren ter verhooging van hun meesterschap over den bal. Bovendien, eene simpele oefening moet het niet blijven. Gij moet met den bal werken met inspanning alsof het een wedstrijd geldt. Dan zullen de beenen en trouwens het geheele lichaam er beter op reageeren. Wij gaan nu door met de oefeningen. Ik laat er hier een vqlgen, waarvoor vier paaltjes gebruikt worden. Op een vlak gedeelte van het veld worden de paaltjes zoo geplaatst, dat zij een vierkant voripaen van 20 bij 20 meter. Zie de teekening. Vijf spelers nemen aan deze oefening deel, namelijk A, B, C, D en E. Zij stellen zich bij het begin van de oefening op zooals de teekening aangeeft, A staat naast het paaltje met den bal, terwijl de overige vier spelers tusschen de paaltjes staan opgesteld. A brengt den bal aan het rollen, dribbelt het paaltje om, loopt vier tot vijf passen met den bal en plaatst hem dan met den binnenkant van den voet recht vooruit naar den wachtenden speler B, die half gedraaid staat. De bal moet zoo juist zijn aangegeven, dat B hem niet behoeft te stoppen, maar vóór hem laat komen gn onmiddellijk medeneemt en, met korte tikjes, zuiver onder controle, loopt hij door, draait om het paaltje één keer heen en geeft dan,' zooals A, na enkele passen genomen te hebben den bal door dus een through pass naar den wachtenden C. C handelt dan met den bal als B. Intusschen loopt B door en neemt de plaats in van C, terwijl Ade plaats inneemt van B. ledere speler schuift dus telkens een plaats op. • Dit is een zeer nuttige oefening. Gij kunt hierbij het dribbelen, laaghouden van den bal, zuiver gebruik maken van den binnenkant van den voet, de juiste snelheid van den bal bepalen met aangeven en de nuttigste pass, die in het voetbalspel voorkomt, namelijk de through pass, beoefenen. Waarom ik de through pass zoo nuttig acht, zal ik ineen lateren brief aantoonen.

Toont Uw interesse voor de MODERNE VOEDING door gebruik van Reforma Notenboter zonder zout f 0,70 per pond Rietsuiker tast de tanden niet aan – Korrelbouillon voordccliger dan blokjes Olijf- en Zonnebloemolie p. flesch f I, en f 0,75 N.V. HANDELMIJ. REFORMA DR. CUYPERSPLEIN 41 – HILVERSUM geeft alle inlichtingen. Vraagt conditiën voor wederverkoop

527