is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 19, 08-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht Hotei de TEurope Café concert Groote vergaderzalen tot 500 personen Uitstekend restaurant Billijke prijzen

Uit de Domstad. Proefwedstrijd kringelftallen. Ook Zondag a.s. zal de proef wedstrijd niet kunnen plaats hebben en moét nu noodgedwongen voorloopig worden uitgesteld. Athletiek. —; Het komt vast en zeker. Het is ons reeds gelukt den juisten man te engageeren, welke ons den beteren kijk zal geven op datgene, wat ons streven is. Een beter inzicht hoe en wat te beginnen om ook dit belangrijk sportonderdeel tot zijn recht te laten komen in onze gelederen. H.M.S. is reeds onverwijld aan den slag gegaan »en heeft met voorbeeldige voortvarendheid een athletiek-afdeeling opgericht. Bravo! Volgende week hopen we op deze plaats nader den datum op te geven van den lang verbeiden propagandaavond. GODFRIED. Uit Tilburg. Een verlies. De vereeniging Velocitas moest haar adviseur kapelaan S. Morel zien vertrekken wégens benoeming tot aalmoezenier van het mannelijk jeugdwerk. Het was werkelijk een waardig afscheid, dat de Velocitanen hun geestelijken leidsman bezorgd hebben. Moge Gods beste zegen op aalmoezenier Morel rusten en moge hij de voetbalorganisatie ook in zijn nieuwen werkkring een goed hart blijven toedragen. Post wit Brazilië. Wij werden dezer dagen verrast met een schryven van den hoogeerwaarden heer Hub. Meuffels uit Brazilië, welke op visitatiereis is. Het schrijven bevatte onder meer een verzoek om aan alle yoetbalvrienden de beste groeten over te brengen en te zeggen, dat zijnhoogeerwaafde de sporters ook tijdens zijn missiereis niet vergeet. Een bezoek aan Moerdijk. Door bijzondere omstandigheden waren wij inde gelegenheid om eens een kijkje bij een wedstrijd te Moerdijk tusschen D.V.0., aldaar en H.V.V uit Zevenbergschenhoek. Werkelijk, het spelpeil is ons geweldig meegevallen, we zouden het best met de eerste klas uit ons district kunnen vergelijken, De wedstrijd stond op behoorlijk peil, er werd goed gespeeld, er, was flinke belangstelling en wat wil men nog meer? H.V.V., dat dooreen eventueele overwinning kampioen zou zijn geworden, heeft een nederlaag gekregen, maar nam die zeer sportief aan, terwijl D.V.O. waardig overwinnaar werd. Het geheel heeft een goeden indruk op ons gemaakt. We hopen nog meerdere malen getuigen te mogen zijn van wedstrijden inden Westhoek van ons district. De reserves van beide elftallen speelden vooraf een strijd, waaruit de D.V.0.-reserves eveneens als winnaars te voorschijn kwamen, wat hun tevens het kampioenschap der afdeeling bracht. Het slot der competitie. Donderdag a.s. zal ongeveer het slot brengen van de competitie, welke een regelmatig verloop heeft gehad. Zal alsdan de laatste strijd niet gespeeld worden, dan is toch op 13 Mei het slot te verwachten, We kunnen op 23 Mei op de jaarvergadering van de ver.eenigingen inde Langstraat alles nog eens bepraten, zoo magelijk verbeteringen aanbrengen, waar die noodig zijn, enz. De bondsvoorzitter heeft toegezegd op de vergadering van 23 Mei te Raamsdonksveer aanwezig te zijn. Vereenigingen uit de Langstraat, houdt dezen datum vrij! Motel 3. JUuldews (Tiltofé (el. 2385 (2 i(|nen) Speciaal adres voor 11. H. sportlui

Abonneert u op het maandblad DeKatholiekeïurner Officieel orgaan van de Federatie van R. K. Gymnastiekbonden in Nederland Abonnementsprijs f 1,40 per jaar, franco per post Bij collectief abonnement voor vereenigingen veel voordeeligen Vraagt inlichtingen bij de administratie: Weerdsingel O.Z. 18, Utrecht ADRESSEN Federatie van R.K.V.B. in Nederland. Secretariaat: Weerdsingel O.Z. 18, Utrecht. Telefoonnummer 10663, gironummer 80577. Bij de Federatie aangesloten bonden: Interdiocesane Voetbal-Competitiebond. Secretariaat: Weerdsingel O.Z. 18, Utrecht. Telefoonnummer 10663, gironummer 204017. R. R. Voetbalbond bisdom Breda. Secretariaat: Teteringschedijk 34, Breda. Telefoonnummer 4112, gironummer 166359. R. K. Voetbalbond bisdom 's-Hertogenbosch. Secretariaat: Uithovenschestraat 102, Hedel. R. K. Limburgsche Voetbalbond. Secretariaat: Pastoor Uabetsstraat 37, Maastricht. Telefoonnummer 191, gironummer 124337. R.K.V.B. aartsbisdom Utrecht. Secretariaat: Willem Arntzkade 30, Utrecht. Telefoonnummer 13388, gironummer 58488. Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond. Secretariaat: Prins Hendrikstraat 133, Zaandam, Telefoonnummer 3191, gironummer 76445.

539