is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 21, 22-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren mode-Artikelen Eefl groots keuze vindt U steeds in onze magazijnen voorradig Aanbevelend I. de Leeuwe Middenweg 21 – Javaslraat 50 Amsterdam- Teleloon 51851 SFIIÜ NAPOII 'f'*'*'fi* *"11 rgsn* Golfen liLi.Ln lint ULI 435 Hesrengrack 1 pr*sdu Konmgspleiii. Te(, 30262 Lunch a f 1,25. Via compris. Service a la carte Prl« é cenvenir peur parites etéquipes WntMjrae «ra Wollende VOETKLACHTEN ? ~ ~ Vermoeide, transpireeremfe, doorgezakte of platvoeten, verwijderen van eelt, likdoorns, voetwralten enz. Behandeling pijnloos en, volgens nieuw systeem. J. RU TG E RS, MIDDENWEG 159, AMSTERDAM. Sportmasseur – voatkundige R. K. Sportmenschen rijdt uitsluitend met Garage ’t Amsterdammertje Achter Oosteinde 14 – Telefoon 36326 Stadsrit f 0,30. Vervolgzit f 0,20. Zaken en visite rijden f 1,- p.u Voorkomen gratis. Nieuwe 4-deurs-wagen zonder kenmerk. lElectro-technisch en Technisch Bureau H F. VAN VELTHOVEN erkend installateur G.E.W. -Nieuwe Weg 2- Tel. No. 51670 ij Werkplaats Geulstr. 15, Tel. No. 27291 Aattieg van ciectrtsch en sanitaire Installaties en Elcctr. Centrale verwarmingen St AD VI E Z E N 'GRATIS H BaBBBaBBBaDBaBBBaBnBBBBBBDBBBIBBHBaBBBaBB “ jg ■ Utaagt prijs voor S M Sjporlarillcelen en | hampeeTbcnoodiédlicdeii \m ump en SPORT I I WETERINGSCHANS 179 | ■ AMSTERDAM f ■■■■■■■■■■■■■HM " Ekkelboom’s Bloemenmagazijn Jacob van Campenstr., hoek Ruysdaelkade Telef. 91219 TUINARCHITECTUUR Telef. 91219 HOLLAND TYPING OFFICE DAMRAK 44 AMSTERDAM TEL. *4025, 44625 COPIËEREN – VERTALEN VERMENIGVULDIGEN JF„R * „VAN BUITEN AMSTERDAM WORDT BINNEN 24 UUR TERUGGEZONDEN

Heeft U stof? Maakloon costuum t 20,—. Overjas i 15,—. Prima voering, Paardenhaarbewerking JOH, VAN OOSTEROM, gediplomeerd coupeur Telefoon 24642 • Dintelstraat 74 – Amsterdam-Zuid

Alles op Rijwielgebied AMSTERDAM | Uit Amsterdam. De sportdag van 3 Juni, Drie zaken omtrent dezen dag willen wij vandaag nog even aanstippen. Dat zijn:' voorbereiding afvaardiging, aanvraag affiches, kaartenverkoop. Allereerst de afvaardiging. Men weet, bij het défilé loopt; van iedere vereeniging een ploeg van vier mee. Dat kwartet moet er vanzelf op z’n best uitzien. Om dit met een paar1 voorbeelden te illustreeren: Als Zwaluwen aangeeft als, te dragen een geel shirt met zwarte zwaluw op de borst,' dan mag dat vogeltje niet ontbreken en wanneer D.O.S.S. een zwarte broek met witte bies voorschrijft, dan mag geen' van de vier een bieslooze broek dragen. Zoo is het ook met de drie eendjes op het shirt van Diemen en de gele bies bij The Victory. Men begrijpt, wij deelen geen terechtwijzingen uit! Wij nemen alleen een paar vereenigingen om duidelijk aan te geven, wat er bedoeld wordt. Men denke ook aan de kousen; niet de eene wel en de anderegeen ringkousen. Dan de affiches. Ook nu zijn die er weer. Daar kunnen evenals vroeger drie dingen mee gebeuren. 1. Niet aan-, ■'vragen. 2. Wel aanvragen en niet ophangen, 3. Wel aanvragen en wel ophangen. Dat laatste nu wordt van iedere vereeniging verwacht. ledere vereeniging heeft immers inj haar rayon wel een paar winkeliers bestuursleden-win- ! keilers bijvoorbeeld en wanneer die heeren even worden bewerkt, dan zullen die wel bereid zijn voor een goed plaatsje te zorgen. In deze zaken moet de bondsleiding op de vereenigingen kunnen rekenen, want dergelijke dingen! vallen van bovenaf niet te regelen. Een lid van het club-' bestuur of der propagandacommissie zal dit toch wel voor i elkaar kunnen brengen. Affiches kunnen worden aange-: vraagd bij A, Reusink, Zwanenburgwal 51. Tel. 818S5. En dan nog het voornaamste: de kaartenverkoop. Ook hierin wordt op de activiteit der leiders gerekend. Als we duizend junioren naar Kras kunnen krijgen, dan' moeten wij ze ook zeker op bet Sportpark hebben. Dat dubbeltje voor een jongensplaats kan geen rol spelen. Zoo! is het ook met de senioren, die kunnen voor één of twee I kwartjes (zitplaats) terecht. Tribuneplaatsen tegen een gulden zijn bijna uitverkocht. Dan moeten met die eigen | leden vanzelf ook de kermissen en familie en al wat maar belangstelling voor katholiek voetbal heeft meekomen. I Laten de clubbesturen en propagandacommissies hier nu hun schouders onder zetten. Een paar ijverige werkers -krijgen dat vast en zeker goed voor elkaar. In clubblad, weekbericht, circulaires, parochieblad moet er over gesproken worden dan komt de aanvraag vanzelf. Hoofdzaak is dat de menschen warm gemaakt worden voor dezen dag. Wij _ hebben precies geteld nog tien dagen voordat het 3 Juni is en dan moet alles voor elkaar zijn. Dagen als deze zijn voor de vereeniging zelf ook gunstig, want | iedere goede propaganda voor de roomsche sport komt – automatisch den vereenigingen ten goede en doet haar I leden meer voor onze beweging voelen. Aanvragen voor kaarten moeten ook geschieden bij den heer A. Reusink, Zwanenburgwal 51, tel. 81855. SIGARENHANDEL DE OUDE TIJD De Clercqstraat 2- Amsterdam- Tel. 82391 Mmvalitcitssiéaren ff ff £?rij*era «Is vóór <fera oorlog» Neemt proef s.v.p. Aanbevelend, F. v. d, Werff

592