is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kil E.JT$| is het rijwiel DER KAMPIOENEN m |||li Voor a!,c SPORTBEOEFENAARS maken wij modellen. Alles EIGEN FABRIKAAT Btt m h! BI Bi en EERSTE KLAS ONDER DEELEN. Lcvering door geheel Nederlandltort 3m GEBR, BUSTRAAN, te Boomdwarsstr. 9 en Commelinstr. 58, A’dam

Type-lnrichting Rival ! Gerard Doustraat 214, Amsterdam, Tel. 26676 | Het goedkoopste adres voor clubblaadjes en circulaires lElectro-technisch en Technisch Bureau F* VAN VELTHOVEN erkend installateur G.E.W. – Nieuwe Weg 2- Tel. No. 31670 11 Werkplaats Geulstr. 15. Tel. No. 27291 Aanleg van electrisch en sanitaire installaties en Electr. Centrale verwarmingen 119 adviezen gratis! nn I 1 UipfU I Cffl/é-ÜtestfflMïfflnl halten ULILH iIHIULI 435 Heerengracht prés du Koningsplein. Tel. 30262 Lunch é I 1,25. Vin compris. Service a la carle Prix a convenir pour pariies etéquipes Ifnique cm Tfoilande Heeft U stof? Maaklóótt cosfuum t 20,—. Overjas t 15,—, Prima voering, Paardenhaarbewerking JOH. VAN OOSTEROM, gediplomeerd coupeur Telefoon 24542 – Dintelstraaf 74 – Amsterdam-Zuid i. DE JORG Sigarenmagazijn De Schalde SCHELDESTRAAT 47 – AMSTERDAM (ZUID) – TELEFOON 91120 R. K. Sportmenschen rijdt uitsluitend met Garage ’t Amsterdammertje Achter Oosteinde 14 – Telefoon 36326 Stadsrit f 0,30. Vervolgrit f0,20. Zaken en visite rijden fl,-p.u Voorkomen gratis. Nieuwe 4-deurs-wagen zonder kenmerk. VQETKLACHTEN , Vermoeide, transpireerende, doorgezakte of platvoeten, verwijderen ven eelt, likdoorns, voetwratten enz. Behandeling pijnloos en volgens nieuw systeem. J. RUTGERS, MIDDENWEG 159, AMSTERDAM. Sportmasseur – voetkundige Heeren modé-Artikelen Een groete keuze vindt U steeds in onze magazijnen voorradig Aanbevelend I. de Leeuwe Middenweg 21 – Javastraat 50 Amsterdam- Telefoon 51851

vaneen dertig man was, die allen overal en altijd spontaan meehielpen als er wat te doen was en immer present waren bij alle mogelijke gelegenheden. Dat intieme is er niet meer. Al wéét en begrijpt hij de oorzaken (uitbreiding vereeniging, downstemming door werkloosheid en slechte vooruitzichten), hij betreurt dat gemis zeer. Bij de junioren marcheert de zaak onder juniorenleiders best. Het jaarlijksche reisje naar het Gooi is weer opgezet, waarbij als- aardige geste de senioren steeds Voor prijzen zorgen. Veel leden in Gezellen en Jonge Wacht telt hij niet, groote animo ziét hij er niet voor. Anders is dat met de Maria-Congregatie, hier vindt men de Wilskfachters wel, trouwens junioren worden niet aangenomen als zij geen lid der M.C. zijn. De werkloosheid bezorgt Wilskracht veel last. Men weet tenslotte de uitgaven wel op peil te houden, doch dit. gaat ten koste van noodzakelijke offers. Een clubblad is daardoor onmogelijk en dit mocht toch bij een vereeniging als Wilskracht niet kunnen voorkomen. Wat het verloop der competitie betreft is de heer de Vries over het eerste elftal niet te spreken. Men herinnert zich nog wel het trage verloop, dit is echter niet aan de bondsleiding te wijten doch wel aan het te veel gebruik (om niet te zeggen misbruik) maken van uitstel om kerkelijke redenen. Maatregelen zijn daartegen overwogen. Het tweede elftal speelde degradatiewedstrijden, doch blijftin den 1.V.C.8. Het derde verspeelde de kans inden beslissingswedstrijd. En hot vijfde eindigde ook al gelijk bovenahn. De E-juhioren zijn kampioen geworden. Alle elftallen hebben ’n behoorlijke plaats bereikt. Slecht was de heer de Vries te spreken over het competitiebeleid inden D.H.V.B. Het vast- en uitstellen van wedstrijden, een eindelooze reeks promotiewedstrijden, de onmogelijkheid van persoonlijk contact met den competitieleider zijn zaken, die de competitie niet aantrekkelijk maakten. Wij kwamen op de training. Deze vindt plaats onder leiding van de heeren v.d. Groep, Fr. Grimberg en Steffen voor de senioren en den heer Ben Grimberg voor de junioren. Voor athletiek schijnt geen liefhebberij meer te bestaan. De terreininrichting wordt weer verbeterd. Het kleedhuis wordt electrisch verlicht, en een nieuw kleedlokaal zal op het jühiorenveld verrijzen. Dc heer de Vries is het met ons eens, dat iédere groote vereeniging twee velden moet bezitten, daardoor is ook separatie van senioren en junioren mogelijk, hetgeen toch ook ’n groot voordeel is. Wij vroegen ook nog de meening over ’t plan-Peters. Men weet, om de 1.V.C.8.-afdedlingen ieder jaar om te Wisselen. Toen wij op de groote propagandistische waarde . en voordeelen wezen, was de heer de Vries het voor een j groot deel met ons eens en zegde toe de zaak in het I.V, | C.8.-bestuur ter sprake te brengen. Hij wees echter óp | de verworven rechten der elftallen in West II en of die ér | mogelijk wel iets voor zouden voelen. Men moet echter het | belang vaneen district als Amsterdam toch ook niet uit het | oog verliezen, was ons wederwoord. In ieder geval, de zaak | komt voor en we zijn een stapje verder gekomen. Wij kwa- | men met de vraag naar bijzondere opmerkingen. Die had | de Wilskracht-voorzitter veel! Allereerst meende hij te | moeten opmerken, dat bij onze wedstrijden de op dien dag ' zelf niet spelende voetballers zoo weinig gezien worden. Hiet alleen op groote sportdagen, maar ook bij eigen wedstrijden zijn ze absent. In die richting zou iets moeten I

amsterdamsche kolen-centrale Telefoon 60639 – Groote Beerstraat 15 – Tuindorp Oostzaan VRAAGT DONETZ-ANTHRACIET Ook verkrijgbaar bij ondcrstaande handelaren: J. HL Vertroost, Hccmslcdestraal 14, leid. 80972. 1 J. Looijen, 3e Vogelstraat 20. ] Jprissen. Borgerslraal 4. L. tl. Bierman Wilhèhninastraal 174- Hcldendöorn, Wcegbreestraat 41 en Ranonkcikode. Kortschol, Slotcrkade 51, telefoon 81393. A LJevcosen, Hïalvastraal o.h. Y. I Johanson. Pinkstcrbloemstraaf 20. I Schut. Woestduinstraat 118. STOOKT ALLEEN ECHTS DONETZ-ANTHRACIET

700