is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op bezoek in Vlaanderen* De reis van het Utrechtsche elftal naar Gent was voor ons een welkome gelegenheid ons inzake de sportbeweging in Vlaanderen eens wat nader te oriënteeren. Er bestaat namelijk in België behalve de Koninklijke Belgische Voetbalbond (de Union Beige) sedert enkele jaren een Vlaamsche Voetbalbond. Deze bond heeft zijn ontstaan te danken aan de ontevredenheid der Vlamingen over toestanden inde Union Beige. Groote groepen vereenigingen hebben zich afgescheiden en een eigen bond gesticht voor Vlaanderen. Reeds enkele malen beeft deze Vlaamsche Voetbalbond getracht in contact te komen met de katholieke sportbeweging in ons land en verschillende onzer vereenigingen hebben tegen elftallen van dezen Vlaamschen Voetbalbond gespeeld. Tegenover het spelen van wedstrijden tusschen beider vertegenwoordigende elftallen stond het Federatiebestuur tot op heden afwijzend, speciaal met het oog op het bestaan in België vaneen katholieke sportbeweging, wier belangen daardoor geschaad zouden kunnen worden. Met de leiders van dezen Vlaamschen Voetbalbond nu hebben wij een vriendschappelijke bespreking gehad en het lijkt ons wel nuttig een en ander daarvan mede te deelen, De oorzaak van de oprichting van den Vlaamschen Voetbalbond is de achterstelling van de Vlamingen inde Union Beige. Deze bond is door en door Waalsch, zeer Franschgezind en naar men zegt, anti-Vlaamsch. En daarom hebben de Vlaamsche vereenigingen, althans een zeer groot aantal, zich afgescheiden van de Union Beige en een eigen Vlaamschen Voetbalbond gesticht. Het hartje van Vlaanderen is Antwerpen, Wij meenden oorspronkelijk, dat dit Gent was. Gent met zijn Vlaamsche Hoogeschool moest cultureel toch wel het middelpunt van Vlaanderen zijn. Maar, de laatste jaren hebben het geleerd,

FAM. HOFMANN – VOORDRACHTKUNSTENAARS onovertroffen tam. Progr. v. Vroolijke Intieme Kleinkunst Handweg 55 – Amstelveen (N.H.) – Telefoon 213

de groote strijd voor Vlaanderen wordt niet van Gent doch van Antwerpen uit gestreden. In Gent spreekt alleen de laagste klas der bevolking Vlaamsch en dan nog met een dialect, dat geen enkele Noord-Nederlander verstaat. Antwerpen daarentegen spreekt Vlaamsch. De vooruitgang van het gebruik der Vlaamsche taal is er de laatste jaren opvallend merkbaar en men schaamt er zich niet overal Vlaamsch te spreken. Daarbij heerscht er in Antwerpen verzet tegen alles, wat van Brussel komt. De regeering moge voor een deel uit Vlamingen bestaan, men ziet inde departementen, inde regeeringsbureaux, die bijna geheel met Walen bezet zijn, de grootste vijanden van het Vlaamsche volk. En ook de Union Beige heeft haar bureaux te Brussel. In Antwerpen nu is het verzet van de Vlamingen tegen de Union Beige geboren. En heele landstreken sloten zich er zonder meer bij aan. De leiders van den Vlaamschen Voetbalbond verzekeren u echter met nadruk dat de Vlaamsche Voetbalbond niet aan politiek doet. Men beschouwt den bond als een Vlaamschen bond zonder meer. Vlamingen van alle schakeeringen, de meest rustige en de meest extremistische, herbergt de bond. En in godsdienstig opzicht? Voor 98 procent zijn onze leden katholiek. En niet alleen in naam, doch practiseerend. Ons geheele bestuur bestaat uit katholieken, in tegenstelling (zegt men) met het bestuur van de Union Beige, dat ongeveer geheel uit logebroeders bestaat. En dat wij geen beleedigingen van de katholiciteit onzer leden dulden, bewees onze houding tegenover den redacteur

Draagt Nelamsor International Voetbalschoenen (Wett. Ged.) Uit 1 stuk gemaakt uit de beste grondstoffen, zijn enorm sterk. Het zeer lichte gewicht bevordert het uithoudingsvermogen en maakt het snelste tempo mogelijk. Voorzien van voor-

treffelijke wreef- en enkeibeschermers, ter voorkoming van verwonding en ontwrichting van den voet. Door den prachtigen pasvorm verkrijgt men een goede balcontröle en zuiver schot. Aanbevolen als de doelmatigste voetbalschoen ter wereld I Fabrikante: Fa. W. van Rosmalen-Dongen

Het elftal van den R.K.V.B. Utrecht, dat met 3—2 won van de ploeg van het Katholiek Sportverbond van Oost-Vlaanderen.

706