is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 27, 03-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ji&ieï JKaildevs Cfil&urg lel. 2585 (2 iifnen) Speciaal adres voor H. n. sportlui

veld der huiskamer of zelfs van het mooiste patronaat. Ook hun woord is geen leugen als zij beweren dat, tenminste in die Zondag-uren, waarin ontspanning goed en nuttig is, de pret uiteraard reeds vermindert als zij zich niet mogen geven aan datgene wat zij nu werkelijk het liefste zouden doen. Alles is betrekkelijk. Niet het minst de pret en de ontspanning. De ontbering van het grootere vermaak, zoo dat tenminste mag, kan het kleinere zijn aantrekking geheel ontnemen. En nog het meest hebben zij gelijk, als zij denken of zeggen, dat U, oudere en wijsere menschen, die ontspanning wel vindt inde rust en vermaak ineen huiselijk Praatje, en U eigenlijk niet meer kunt indenken in wat een jong mensch, wat jonge lichamen en jonge harten eigenlijk boodig hebben, eer zij werkelijk en ten volle ontspannen. Daar komt nog bij ik zou haast zeggen gelukkig dat zij hun beste argumenten niet eens kennen. Zij zouden immers ook nog gelijk hebben, als zij U voorhielden, dat kun jeugd en deugd veiliger bewaard wordt ineen lichaam, dat nu en dan zoo echt vermoeid is van het spelen; dat kun geest en gemoed gelouterd wordt inde hitte der vermoeienis, gelijk hun lichaam zich verfrischt inden warmen Wasem van het zweet; dat hun zenuwen gestaald en tot nieuwe vitaliteit gebracht worden, wanneer zij in het volopspelen en volop-sporten fabriek en werkplaats, kantoor of Winkel, boeken en studie en alles vergeten. Die zon, die keweging, die vermoeienis, dat enthousiasme, dat verbloeide ademen tot in bet diepste der longen, dat blijde en onnadenkende spelen, het is een bad, waarin lichaam en Psyche gereinigd en vernieuwd worden. Ook tot heil van kèt jeugdig zieleleven! Moeten wij daarom nu in twee kampen blijven staan? Hier het rustig kamp der wijzen en verstandigen, die klagen en morren over de verwording der nooit tevredene Jeugd, die huis en haard, en Zondag en plicht dreigt te vergeten om het spel en de sport. Daar het blijde kamp der jeugd zelf, die misschien niet verstandelijk beseft maar toch Voelt, dat sport en spel zoo goed doen. Neen, wij moeten naar den middenweg. Van beide zijden iets naderen naar het midden. Bij de ouderen iets inzicht Voor de behoeften der jongeren, bij de jongeren iets meer kegrip en volgzaamheid voor de wijsheid en zorg der ouderen! Stil spel, i. Er is weinig, waaraan wijsgeeren en opvoeders en allen, die verder nog hun verstand in dienst van de gemeenschap stellen, zoo’n hekel hebben, als aan overbodige spraakzaamheid. Het aantal spreekwoorden, die zich met dit spreekeuvel bezig houden, is dan ook legio. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Praatjes vullen geen gaatjes, geschreeuw en weinig wol. Enz. enz. En nu zijnde mannen zoo onhoffelijk om vooral de Vrouwen van loslippigheid en babbelzucht te betichten, doch het is toch wel goed, ook eens naar ons zelve te zien ®n naar ons zelf te luisteren. Een zwijgzaam man is zeldzaam, even zeldzaam bijna, een zwijgzame vrouw. Doch, wat wel het zeldzaamst is? Een zwijgzame voetballer! Onlangs kwam ik langs een speelveld, waar een club Pan het trainen was. Aan het geschreeuw te oordeelen,

Nicol. F. Labohm – Kleedermaker P. C. Hooftstraat 131 – Tel. 25962 – Amsterdam Bezoek op aanvrage door gehee' Nederland Specialitei- in uniformen en ambstgewadep

De Residentiebode is de band en het spreekorgaan van Katholiek Den Haag en Katholiek Westland

moest een duizendkoppige menigte het veld omzoomen, hetgeen me erg vreemd voorkwam. Duizendkoppige menigten immers begeven zich niet haar velden, waar getraind wordt. Het is al moeilijk genoeg om daar de spelers naartoe te krijgen. Het geschreeuw was echter zoo luid, als het gebrul van vele leeuwen. Rond het speelveld echter was mensch noch leeuw te zien. Het waren de spelers zef, die, vallend op en over drie of vier ballen, zulke moorddadige geluiden voortbrachten. Het behoeft wel geen betoog, dat het niet rar. Julian was, die hen trainde! Men vraagt zich af, waartoe dat gekakel. Als Indianen, die een scalp gaan bemachtigen, of werkloozen, wien een baantje wacht, snellen ze met luide kreten op den bal ah Het gevolg is, dat de spelers die kwade gewoonte niet meer afleeren en ook onder de wedstrijden, gelijk vaak is waar te nemen, hun mond niet kunnen houden. En als de woorden, waarvan de spelers zich bedienden, nog maar aardige en welluidende woorden waren, woorden met een beschaafden klank, dan zou de zaak lang zoo erg nog niet zijn, als ze nu is. Doch voetballers, die hun kostelijken adem aan- luide kreten verspillen, blijken maar al te dikwijls weinig voorzichtig en smaakvol in hun woordkeus, zoodat het publiek dingen hoort, die het beter niet hoorde en den scheidsrechters hier een taak wacht, die evenveel moed, als beleid vraagt. Doch we willen deze zijde van het vraagstuk voor een anderen keer bewaren. Er zijn immers over het gedrag, over de wellevendheid van den voetballer nog wel andere dingen te vertellen, dan dat hij speelt met ruwe woorden. Wat we hier in het licht willen stellen is, dat het gewoonweg waanzinnig is, schreeuwende te spelen. Heeft men ooit hardloopers ineen serieuzen wedstrijd hooren gillen en tieren, zooals veel voetballers dat doen ineen even serieuzen wedstrijd? ETESVoetbalschoen is kampioen Verkrijgbaar bij alle bekende sportzaken FABRIKANT J. B. SMULDERS – TILBURG

753