is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 28, 10-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PUTTEN SCHWIEP ■ Telef. 37667 – N.Z. Voorburgwal 334, Amsterdam KiS Heft adres voor brandstoffen ÜH LEVERANCIER VAN DIVERSE KATHOLIEKE INSTELLINGEN

Th. Kemmenaar Sr,, Anthraciet- en Brechcokeshandel BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING Prima Anthraciet, Holl. kwaliteit 11-111, per H.L. M.BO Prima Anthraciet, Belgische 11-111, „ „ M.90 Prima Anthraciet, Belgische IV, „ „ 11.50 Prima Wales Anthraciet Eng. 11-111, „ „ 12.10 le soort Wales Anthraciet Eng. 11-111, „ „ 12.30 le soort Wales Anthraciet Eng. IV, „ „ M.60 Belgische Eierkolen „ „ f 1.20 Oostenburgergracht 5-7-9, A’dam, – Tel. 53081-53385 Jan Bakker, Amsterdam 156 Bilderdijkstraat – Telefoon 80482 VOETBALSCHOENEN VANAF f 2,20 VOETBALLEN No. 5,12 DEELIG. HANDWERK COMPLEET f 4,00 Vraagt gralia prijscourant. Franco toezending Café Restaurant Oost-lndië MIDDENWEG 22-24 – TEL. 52402 Zalen voor diverse doeleinden, Kegelbanen. Bezoekt de Lunchrooms van het Sportfondsenbad en de Zweminrichting Heiligeweg. Ook voor niet zwemmers. E. Olboëter. fa. O. KIEPT. APISIERDAII. v.h. «.WILDEMAN fledrijfsftlrrdinji voor oIIc rohftcn Rooldnaoß. Prlnteiiitracht ï# (Alleen) Tel. 48800 FILIAAL JAVASTRAAT 3- TELEFOON 54760 Bflrfrllfikifitdlßa. He«r»n Mode-nrt. en Ond«rgoedtr«n. Qem. Giro K 9588 Penning’s Bloemenmagazijn Tuinarchitectuur – Scheldestraat 131, tusschen Scheldeplein en Nierstraat. Tel. 90714, A'dam – Moderne bloemwerken. Ingericht voor werken bij alle feestgelegenheden. Uiterste concurrentie. El eet ro-Techniach en Technisch Bureau B. J. N. NUBERG Erkend installateur Kantoer: v. OSTADESTRAAT 62 – AMSTERDAM 2. – TELEFOON 29848 en 21442 Aanleg ven ElcetrisoH en San. Installaties en electr. centrale Verwarmingen Adviezen gratis (Bloemenmagazijn Jfiadiey Jt. Jü. Xeefloné Middenweg 52 • Telefoon 50213 – Amsterdam o.

GESPREKKEN MET CLUBLEIDERS. Y. Met den heer P. van Berkum over De Meer. „Laat ik u, voordat we beginnen, vertellen, aldus begon de heer van Berkum, dat gij hier niet zit te praten met een bestuurslid van De Meer, want dat ben ik niet. Wel ben ik nu twaalf jaar secretaris der elftalcommissie, en dit onderhoud geschiedt vanzelf met instemming van het De Meerbestuur, maar werkelijk lid van het bestuur ben ik niet. In De Meer zijn wij er op uit cumulatie van functies niet of in geringe mate toe te staan. leder moet den hem toevertrouwden post inde clubleiding zoo perfect mogelijk volbrengen en dan niet door allerlei bijbaantjes gehandicapt worden.” Daarmee stak de heer van Berkum van wal en op onze vraag naar het ledental vertelde hij, dat dit momenteel op ongeveer 65 senioren en 90 junioren en adspiranten gesteld kan worden. Men weet, dat onder de adspiranten de Woensdagmiddagvoetballers verstaan worden. Deze afdeeling loopt best. Er zijn dus nu in De, Meer drie trappen: adspiranten, junioren en senioren. Misschien mogen wij er dezerzijds nog tussche.i twéé haakjes bijvoegen, dat wijden naam adspiranten nog altijd erg leelijk en burgerlijk vinden. Als men nog eens een frisscheren naam weet? Vrij zeker wordt het volgend seizoen met 6 junioren- en 6 seniorenélftallen uitgekomen. De algemeene toestand inde vereenigjng is onverdeeld gunstig eh gezond. Interne moeilijkheden of iets van dien aard met de leden doen zich niet voor. De verhouding tot de algemeene jeugdvereeniging geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, de zaak is tot beider genoegen geregeld. En op den algemeenen regel maakte De Meer geen uitzondering, ook hier is weinig belangstelling voor Jonge Wacht en dergelijke. Zoo gunstig als de clubgeest is, zoo zorgelijk is de financieels toestand. Niet wat de dagelijksche onkosten betreft, dat/ gaat tenslotte wel. Maar om bijvoorbeeld het in orde maken van het tweede veld te financieren moest een leening worden gesloten. En het andere vraagstuk vaneen nieuw, groot kleedhuis voor de beide terreinen, dat heeft ook, nog al wat hoofdbrekens gekost. Over al deze dingen valt zeer zeker niet licht te denken en wij geven den heer van Berkum volkomen gelijk als hij zegt, dat het toch eigenlijk niet mocht voorkomen, dat wij na 17 jaar werk voor de sportbeweging voor deze, meest elementaire, behoeften geld moeten leenen en deze onkosten niet uit eigen kas dadelijk kunnen bestrijden. Directe last der werkloosheid heeft men in De Meer nu niet bepaald, al zou men in een tijd van hoogconjunctuur veel ruimer inde middelen zijn geweest, want dan is iedereen vanzelf veel eerder in staat om eens iets extra’s .te geven. Over de werking van het D.H.V.8.-competitic-apparaat kon Do Meer nu niet dadelijk hoera roepen of inde handen klappen. De zaak loopt niet zoo vlot als vaneen dergelijk lichaam wel verwacht moest worden en dat is heel erg

AMSTERDAMSCHE KOLEN-CENTRALE Telefoon 60639 – Groot® Beerstraat 15 – Tuindorp Oostzaan VRAAGT DONETZ-ANTHRACIET Ook verkrijgbaar bij onderstaande handelaren: J H Verkrnont Heemstadestraal 14. telel. 80972. I J. Looijen, 3e Vogelstraat 20. I Jorlasen, Burgerstraat 4. i sjsr%rssr?n.m I HsraJBSKSSiV- I sS*ï«?.ai3™“ü“'l~ STOOKT ALLEEN ECHTE DONETZ-ANTHRACIET

784