is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 28, 10-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBR. WIERDA, AMSTERDAM. TEUF. 34749 [ speciale IFielenmaAerij Montage van rijwielen en motoren. Specialiteit Jiwacewielßn j i jammer. En het kwam daarbij nog op de reserve 2e klas C, Waarvan het geheele seizoen geen degradatiegevaar bekend Was, maar dooreen drukfout in eind Juni werd bekend igemaakt, dat nummer laatst degradatiewedstrijden moest spelen, De gelukkige of liever de ongelukkige was De Meer 3, die zich echter niet voorstelt deze wedstrijden te spelen. Met den 1.V.C.8. ging het goed, behoudens een enkele spelerskwestie. De technische resultaten inde laatste competitie waren tdet best. En dan moet hier dadelijk aan toegevoegd worden, dat het De Meer ook niet meezat. Na de eerste wedstrijden moest men 4 van de eerste elftalspelers missen en Uien begrijpt,, dat een dergelijke aderlating funeste gevolgen heeft. Want door de opschuiving worden ook de andere elftallen verzwakt, waardoor ook daarvan de resultaten ten ongunste worden beïnvloed. Met de junioren ging het beter. Daarvan waren de resultaten héél goed. Hoe evenwel de resultaten ook waren, op den geest in do elftallen bad het geen verkeerden invloed. Het is bijvoorbeeld opvallend, dat De Meer I nog nimmer kampioen geweest of in degradatiewedstrijden moest uitkomen. De training onder leiding van Cor de Vlieger heeft goed succes. De heer van Berkum kon zeggen, dat De Meer over zijn werk zeer tevreden kan zijn. Vorig seizoen was er een avond, maar bet zijn er buiten de junioren nu twee geworden. De junioren hebben eveneens training en over de opkomst Valt niet te klagen. Voor athletiek voelt men niet veel, wel Voor indoortraining.' Daarmede is men van den winter onder leiding van den heer de Vreede begonnen en het liep goed, Van overloopen naar de neutrale vereenigingen beeft De Meer niet veel last, een enkel geval doet zich nu en dan voor maar veel gebeurt dit niet. Wij kwamen ook Nog op het scheidsrechtersvraagstuk terecht; buiten dat bit een probleem voor de bonden is, hebben ook de verenigingen er den last van. Maar hoe de oplossing te Winden? Sympathiek stond de heer van Berkum tegenover het &lan-Peters, Hij kons ons echter mede vertellen,, dat het bogtenbezwaar wel de oorzaak zal zijn, dat er voorloopig Seen verschuiving inde Westelijke eerste klassers zal zijn te verwachten. Men weet, dat de bezwaren het zwaarste dillen gelden voor de Haagsche en Rotterdamsche I.V.C. ö.-ers en als die de kosten niet kunnen dragen, dan zijn Wij uitgepraat. Dan maar wachten op betere tijden! Wat Natuurlijk jammer is, want de publieke belangstelling zou kt Amsterdam zeker wel vooruitgaan. En wanneer we tenslotte het gesprokene nog in het kort Willen vastleggen, komt het hier op neer: Alle zaken 100- Sen naar wensch, alleen de financiën. Na zooveel laren werken en opoffering van vele dingen zijn wij op bit punt nog net zoover als wij begonnen. Een klacht, die jDok voorzitter de Vries van Wilskracht volkomen deelt, pui dat moest om het maar ccns heel onschuldig te Nggen! toch anders zijn! Bs. Het artikel over de parochiav&rhoud.ing. Van verschillende zijden, zoowel van bonds- als vereenigingsofficials, bi'egen wij waardeerende mededeelingen over dit artikel, daarin de met cijfers gestaafde verhoudingen werden uiteengezet. Echter niet van P-V-C.B. Wij schreven dan inde van 19 Juni ten aanzien van de Bonifa- het volgende: le. dat de oorzaken van het lage percentage inde Boni'acius in sportkringen wel bekend waren (blz, 702, le kol.); 2e. dat in Oost de Bonifacius het slechtste figuur maakte, pat de bewerking betrof (blz. 702, 2e kolom), De heer G. L. Emmelkamp, voorzitter van P.V.C.8., Schreef daarop het volgende ingezonden stuk aan de hoofd- te Utrecht: „Wat de percentages betreft, maak ik u er op attent, dat r® spelers, die zoogenaamd buiten de Bonifaciusparochie

wonen, grootendeels oud-parocHïanen zijn, 3ïe verhuisd zijn naar Amsterdam-Zuid, Duivendrecht, enz. Wil men echter een goed overzicht van deze percentages krijgen, dan zijnde origineele cijfers wel gewenscht. Misschien is het u niet onbekend, dat inde laatste jaren in het oude gedeelte van Oost, vooral wat betreft Oosterpark en Dapperbuurt, epn ware volksverhuizing heeft plaats gehad. De andere, nieuwe stadsgedeelten in Oost, breiden zich sterk uit, hetgeen aan de daar gevestigde R. K. voetbalverenigingen ten goede moet komen. Gezien de percentages, zijn wijde laatste jaren niet vooruit gegaan, waarvoor diverse oorzaken zijn aan te voeren —- waarop een buitenstaander dikwijls niet den minsten kijk heeft en welke ook niet in dit blad zijn tè beschrijven. Wij hebben moeite gehad om staande te,blijven, maar zijn nu over het doode punt heen, schijnbaar zoover reeds, dat een Oostelijke zustervereeniging al reeds danig tegen ons begint te sputteren. Indien schrijver onder Bs. misschien na de bezoeken bij onze groote zusterverenigingen, eens een uurtje over heeft om onze zeer kleine vereniging met een bezoek te vereeren, zal dat aan ondergeteekende zeer aangenaam zijn. Misschien dat Bs. zulks meer licht geeft omtrent P.V.C.8., waardoor het insinueerende geschrijf achterwege kan blijven, daarmede wordt de goede zaak toch niet gediend.” Ziezoo, nu weten wij het. Maar om niet te veel ruimte te nemen even in het kort het antwoord. Ten eerste hebben wij het, niet over de niet-parochianen van P.V.C.B. gehad. Ten tweede, de origineele cijfers? Hier zijn ze, Inde Bonifaciusparochie zijn totaal 79 voetballers van ons district. Daarvan zijn: 27 of 34 pet. in P.V.C.B-; 23 of 29 pet. in De Meer; 29 of 37 pet. in andere katholieke vereenigingen. Twee derde van de voetballers, die inde eigen parochie wonen, verkiezen een andere vereeniging dan de parochieclub. Hebben wij teveel gezegd? Commentaar verder overbodig. Ten derde. Volksverhuizing in oud-Oost. Volgens de cijfers van Katholiek Amsterdam 1934 noteeren wij inde Bonifaciusparochie 8500 katholieken. Naar onze meening genoeg om een groote vereeniging te handhaven. De Liefde eri de Rita hebben 9900 en 7000 katholieken ongeveer gelijk dus en 123 en 117 voetballers. De Bonifacius heeft er 79. En de Rita breidt zich toch ook niet meer uit, want daarvoor zijnde Stephanus- en Augustinusparochie. Ten vierde. Bezoeken bij vereenigingen. Wat niet was kon komen. Maar om in het begin aandacht en interesse te trekken, hadden wijde groote vereenigingen noodig. Op een zure uitnoodiging gaan we vast niet in. Ten vijfde. Insinueerend geschrijf. Hoe komt men er toch bij? Wij zullen het maar voor rekening van den heer Emmelkamp laten, evenmin als hij schijnbaar weet „wie schrijver onder Bs.” is. Wie weet ook welke schrijver zich achter dit pseudoniem verschuilt?” Wij gclooven, dat wij het daarbij wel kunnen laten. Alleen nog dit. Het viel ons op, dat er geen enkel woord van waardeering in dit ingezonden stuk viel te bekennen. Critiek wenschen wij gerust, maar als het kan, dan op een

Utermöhien’s Verbandtrommels voor Sportvereenigingen zijn met kennis van zaken en groote zorg samengesteld, óók volgens de voorschrilten die Sportbonden daarvoor hebben vastgesteld. Alle onderdeden kunnen steeds afzonderlijk worden betrokken. NEDERLANDSCH FABRIKAAT Koninklijke Fabriek van Vcrbandstoffcn N.V* v.h* Utermöhlcn & Co.t A'dam-0.

785