is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 29, 17-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie cenmfifii ons oiocmwerh gezien neen, begeert nooit onder. £MoenmentnaéCß2ljn Boueverancler Van lémand – Deventer

» mengewerkt niet alleen, maar daarenboven was rector Vissers meermalen bereid daadwerkelijk aan den bestuurlijken arbeid deel te nemen en bij geschillen tusschen vereenigingen onderling of vereenigingen en het bestuur van den bond bemiddelend op te treden. Vooral was zijneerwaarde actief werkzaam, vooral in het Bossche diocees, , om den vereenigingen een breederen grondslag te geven door combinatie van meerdere vereenigingen op één plaatste bevorderen. Competitie. Bij de competitie-indeeling werd dit jaar een nieuw systeem toegepast dat ongetwijfeld meer overziehtelijk mag heeten dan het vroeger gevolgde systeem. Vorige jaren werden de klassen onderverdeeld in afdeelingen die met een letter werden aangeduid. Zoo waren ei' vorig seizoen 7 afdeelingen eerste klas genaamd naar de eerste zeven letters van het alphabet. Met dit systeem werd nu gebroken. Het land werd verdeeld in drie districten: Zuid, Oost en West. De eerste klas competitie bestond nu uit twee klassen per afdeeling in totaal dus zes. Dit is één minder dan het vorig seizoen, toen het zuiden drie afdeelingen der eerste klas competitie telde; de afdeelingen, toen genoemd B en C, werden door de bekende promotie- en degradatieregeling van vorig jaar, tot één afdeeling teruggebracht. De promotieklasse, voor één jaar slechts gevormd, bestond uit twee afdeelingen. Oorspronkelijk was bepaald dat er drie afdeelingen geformeerd zouden worden, doch de wedstrijden voor Zuid-Limburg werden in halve competitie op neutraal terrein nog na beëindiging van het vorig seizoen gespeeld. In deze competitie kwamen uit de drie laagstgeplaatste elftallen van de eerste klas in Zuid-Limburg; Marsana, R.K.V.V.L. en V.V.H, en de kampioenen van de tweede klas in dat rayon: Havantia, Kaalheide en H.V.V. Het resultaat was dat R.K.V.V.L, inde eerste klas bleef, H.V.V. promoveerde, Marsana en V.V.H. degradeerden en Havantia en Kaalheide bleven tweede klasser. Ook de tweede klas afdeelingen werden naar districten ingedeeld. Inde verschillende afdeelingen kwamen uit; Eerste klas: Zuid I 11 elftallen; Zuid II 11 elftallen; Oost I 8 elftallen; Oost II 8 elftallen; West I 10 elftallen; West II 10 elftallen = 58 elftallen. Promotieklas: Zuid Ha 11 Zuid Ilb 10 elftallen = 21 elftallen. Tweede klas; Zuid I: a 11, b 9, c 11; Zuid II: a 8, b 8, c 8, d 8, e 8; Oost J: a 9, b 7; Oost II 7; West I; a 11, b 8; West II: a 8, b 8 == 128 elftallen. Totaal 207 elftallen. Het vorig seizoen bedroeg het aantal elftallen 186, zoodat dus een toename van 26 elftallen valt te constateeren. Het aantal eerste klassers verminderde met 5, immers vorig jaar bedroeg dit 63, nu nog 58. Het aantal tweede klassers was dit jaar 5 elftallen meer dan vorig seizoen, of evenveel als het aantal eerste klassers verminderde. De winst van dit jaar, 21 elftallen, was precies hetzelfde als het aantal elftallen dat inde nieuw gefoxmeerde afdeeling, de promotieklasse, uitkwam. Motel &, JKulders Jllfiurg lel. 2383 (2 Ulnen) speciaal adres voor n. n. sportlui

Van de 207 elftallen die aan de competitie deelnamen behoorden er tot het: 1932—33 1933—34 Bisdom Roermond 49 54 Bisdim ’s-Bosch 45 54 Bisdom Haarlem 37 41 Bisdom Utrecht 40 43 Bisdom Breda 15 3.5 Totaal 18G 207 In het bisdom Roermond viel een toename van 5 elftallen te constateeren; in ’s-Bosch niet minder dan 9 elftallen; Haarlem vermeerderde met 4, Utrecht met 3 elftallen, terwijl het aantal in het bisdom Breda constant bleef. Een feit van beteekenis was, dat slechts één elftal de competitie niet beëindigde. Aan G.V.O. werd namelijk in verband met moeilijkheden van organisatorischen aard terugtrekking verleend. Alle andere elftallen hebbek de competitie beëindigd! Als men nu vergelijkt met vorige jaren, dan zal men zien dat vooral in dit opzicht vooruitgang te constateeren valt, en dat de getroffen maatregelen succes hebben gebracht. Immers in het vorig seizoen moest nog aan zes tweede klassers terugtrekking verleend worden, het daaraan voorafgaande seizoen was dit aantal nog aanmerkelijk grooter. Vermelden wij tenslotte nog, dat het aantal reserveelftallen zéstien bedroeg. Verloop der competitie. Ondanks alle reglementaire bepalingen en boeten blijft het nog steeds een moeilijkheid de competitie tijdig te doen aanvangen en door alle elftallen zooveel mogelijk gelijktijdig. Dit jaar wérden voor den eersten competitie-Zondag zeven en dertig wedstrijden vastgesteld. Niet minder dan zes wedstrijden moesten echter worden uitgesteld omdat bleek dat de betrokken vereenigingen nog niet konden spelen. Een dier vereenigingen, Kaalheide bijvoorbeeld, dat zoo juist een zware promotie- en degradatiecompetitie had beëindigd, deelde mede, dat de teleurstellng dat het . elftal niet promoveerde naar de eerste klas zoo groot was, dat nog, slechts een vijftal spelers beschikbaar was. Deze vereeniging bekwam toen eenige weken uitstel om wat op krachten te komen. Een andere vereeniging, Concordia, deelde mede dat een reorganisatie oorzaak was dat voorlopig nog niet gespeeld kon worden. Het begin was dus al niet erg hoopgevend. Over het algemeen genomen is echter de toestand zeer verbeterd en kunnen wij afzien van het publiceeren vaneen lijstje van nakomers zooals wij eenige Jaren gedaan hebben. Een . euvel dat echter verergerd instede van verbeterd is, is het veelvuldig aanvragen van uitstel van wedstrijden, om kerkelijke reden, nadat het definitief program reeds is gepubliceerd. Het vorig seizoen klaagden wij reeds dat wij elf maal een wedstrijd moesten uitstellen NADAT het definitieve program was gepubliceerd. Dit seizoen echter moesten wij na vaststelling van het definitieve program niet minder dan 29 maal een wedstrijd uitstellen, dat is nóg meer dan het voorafgaande jaar na vaststelling van het voorloopig program. Dat deze toestand schier onhoudbaar is en inde meeste gevallen er toe leidt dat de tegenpartij ernstig gedupeerd wordt, behoeft geen betoog. Talrijk waren dan ook de klachten die hierover inkwamen en het bestuur heeft dan ook in overleg met den geestelijken adviseur maatregelen beraamd om aan dit ernstig euvel een einde te maken. Het- bestuur is zich zeer wel bewust van het feit, dat- er omstandigheden zijn, dat op het laatste moment een wedstrijd om kerkelijke reden uitgesteld moet worden. Daartegen bestaat dan ook geen bezwaar. De teekenen wijzen er echter op, dat er van de bepalingen inzake uitstel om kerkelijke reden MISBRUIK wordt gemaakt. En daartegen moet in het algemeen belang gewaakt worden. Een reden, die verder het normaal verloop van de competitie inden weg staat, is het veelvuldig afkeuren van sommige terreinen. Het gemiddeld aantal Zondagen, dat een wedstrijd we-

822