is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 31, 31-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGENBOSCH HOORN – TELEFOON 36 Sportartikelen en Weeding op elk gebied Elke clubkleur voorhanden. Grootste verzendhuis in Nederland. Vraagt prijsopgaaf. Boeten. No. 55. D.V.S.U. ƒ 1,- ongerechtigd speler n.0.1. (Volharding a—D.V.S.U.). De schorsing van S.A. is vanaf 25 Juli opgeheven. De door deze vereeniging nog te spelen competitiewedstrijden zullen op een avond wekelijks worden vastgesteld. Vereenigingen inde afdeelingen II en 111, welke hiertegen bezwaren hebben, worden verdocht dit per omgaande mede te deelen. Eindstanden. Afdeeling L V.V.y. 6 51 11 24 4 P-V.C. 6 2 2 2 6 B—l2 M.S.V. 6 1 23 4 6—13 D.V.S.U. a 6 1 1 43 5—14 Afdeeling IV, Volharding b 8 71 15 55—7 Saestum b 8 6 212 47—8 Bilthoven 8 31 47 28—23 H.M.S. d 8 3 5 6 19—48 D.V.S.U. d S 8 0 3—66 Juniorencompetitieleider, Kring Oost-Gclderland. Juniorencompetitie. Uitslagen 22 Juli, Zeddam A—Viod, o—o St. Joris—’s-Heerenberg B, B—l L.V.C.—’s-Heerenberg A, s—o, gestaakt. Programma voor Zondag 4 Augustus. ’s-Heerenberg A—St. Joris, 12,45 uur, Bosch Stokkum—L.V.C., 16,30 uur, Weijenborg Zeddam A—’s-Heerenberg B, 16,30 uur, Helmes Voorloopig programma 11 Augustus. ’s-Heerenberg B—L.V.C., Stokkum—Zeddam B, Zeddam A—Top. De vereenigingen worden er op attent gemaakt, dat zij artikel 24 (Reglement voor de juniorencompetitie kring Oost-Gelderland) goed naleven. Er zal streng op gelet worden. Het artikel luidt als volgt: leder juniorenelftal moet vergezeld worden dooreen leider, ouder dan 23 jaar. Hij zal nauwlettend op het gedrag, vóór, tijdens en na de wedstrijden toezien en streng optreden als dit noodig mocht zijn. A. H. v. TUYL. Juniorencompetitieleider, Lijsterbeslaan 113, Doetinchem, Kring Drente. Programma 5 Augustus. C K.J.C. Boys a—Raptim a, terrein E.M.M.S. K.J.C. Boys b—Raptim b, terrein E.M.M.S. G. H. SCHASFOORT, secretaris kring Drente. D.H.V.B. Adreslijst. Blz. 40. Unio, Oudewater. Secretaris C. Vermey, Roodezand, Oudewater. Blz. 27. St. Lodewijk, Rotterdam. Secretaris H. A. J. de Boer, v. Lennepstraat, hoek Bilderdijkstraat, Rotterdam-West. Blz.-35. S.D.C., Den Haag. Secretaris Corn. Hattink, Nieuwe Havenstraat 89. Den Haag. Rijdt met de iORDHOUAHD EXPRESSE Fa. OORBEEK en v.d. POORTEN EDAM TEL. 82 Bijkantoor Amsterdam Damrak 46 II Telefoon 40195

Blz. 42. Velo, Wateringen. Secretaris C. v. Leeuwen, Prins Hendrikstraat 29, Wateringen. Blz. 15. A.F.C., Alkmaar. Secretaris G. Jonkers, Oudegracht 147, Alkmaar. Blz. 15. Alliance, Haarlem. Secretaris F. Seveke, Baan 34, Haarlem. Blz. 34. Robur, Goes. Secretaris A. Aertssens, M. A. de Ruyterlaan 62, Goes. Seriewedstrijden. Toestemming tot het organiseeren van seriewedstrijden werd verleend, buiten bezwaar der competities, aan: 48. Roda, Bovenkerk, en wel op 5,12, 19, 26 Augustus, 2 en 9 September 1934. 49. Rood Wit, ’t Veld, en wel op 12 Augustus 1934. Programma 5 Augustus 134. Afdeeling Noord. Beslissing le plaats: Always Forward I—K.G.B. 1, terrein Wit Rood, Th. v.d. Aakster West Friezen I—De Valken 2, terrein de Blokkers, G. Volten Afdeeling Centrum. V.V.A. 3—Wilskracht 3,7 uur, A. M. J. Voogd Constantius I—St. Pancratius 1, A. Houtman Afdeeling Zuid. G.D.A. 4—Westlandia 3, G. Sekhuis Wanneer geen speciaal aanvangsuur is vermeld, vangen de wedstrijden te half drie aan. Uitslagen 22 Juli 1934. Afdeeling Noord. E.V.E. 2—D.V.O. 3, 4—2, P. de Haan De Valken 2—Stormvogels 2, 4—l, G. Volten Vios I—Geel Zwart 1, 3—2, Joh. Schouten Afdeeling Centrum. V.V.A. 3—St. Martinüs 2, 2—3, G. J. Mulder Steeds Hooger I—Lisse1—Lisse 4, 2—2, J. F. Graafmans D.O.S. 3—R.W.D. 1, 3—l, L. Schrama D.O.S.S. 2—Constantius 1,14—3, D. Zoet Afdeeling Zuid. G.D.A. s—Valkeniers 3, 4—3, C. Knijnenburg Westlandia 3—G.D.A. 3, 3—4, J. v.d. Enden Bisschopsbeker (Halve finales). G.D.A. I—D.O.S. 1, 7—o, G. A. Koelewijn Wilskracht I—-Zeevogels 2, 3—2, B. Philippi Algemeene Jaarvergadering. Door de algemeene jaarvergadering, gehouden 22 Juli 1934, werden de volgende besluiten genomen: De notulen goedgekeurd met dien verstande, dat in regel blz. wordt toegevoegd, dat de afschriften rekening-courant, afgesloten per 28 Februari, worden verzonden vóór 15 Maart. Aan het jaarverslag secretaris onder Jubilea toegevoegd: 1214-jarig bestaan Constantius. Het verslag der kascommissie als volgt vastgesteld : ~De kascommissie 1933-34, bestaande uit de heeren: H. Bljvoets, Rotterdam, L. J. v.d. Meer, Noordwijk, en H. C. Broxterman, Leiden, hebben boeken gecontroleerd en inzage gehad van diverse bescheiden, die in overeenstemming met elkander waren. Zij stellen de algemeene vergadering voor den heer Kruyver volledig décharge te verleenen en dank te zeggen voor zijn gehouden beheer.” H. BIJVOETS. L. J. v.d. MEER. H. C. BROXTERMAN. W. SUNDERMEIJER ROTTERDAM Rijwielen-, Motoren- en Sporthandel Magazijn en werkplaats IJsclubstr. 66-68 Telefoon 13866 – bij de Oudedijk

De aftredende bestuursleden, p. F. L. Essef' 0.E.5.A., en de heeren F. J. v. Veen en J. C. de Haan werden herkozen. De begroeting 1934-1935 werd in uitgaaf efl ontvangst als volgt vastgesteld: Uitgaven: Salarissen ƒ 3000, —; Algemeene! onkosten ƒ 1500,—; Porti ƒ 1000,—; Reiskosten ƒ 800,—; Verblijfkosten ƒ 600,—; Scheidsrech-i terswezen ƒ 750,—; Consuls ƒ 250,—; Telefoon eO telegrammen ƒ 250,—; Drukwerken ƒ 450,—, to-j taal ƒ 8600,—. , Inkomsten contributiën: ƒ 5000,—; Inleggelden! ƒ 1250,—; Drukwerken ƒ 300,—; Afdracht serie-j wedstrijden ƒ 100,—; Boeten ƒ 1750,—. Interest! ƒ 200,—, totaal ƒ 8600,—. Op voorstel van de vereeniging Wilskracht aaoj artikel 100 huishoudelijk reglement sub 7 toegevoegd: Betreft het onjuist invullen het vermelden; vaneen verkeerden voorletter dan bedraagt de boete ƒ 0,50. Een commissie benoemd, bestaande uit de heeren E. Born, D. L. G .v, d. Broek, p. F. L. Esser, G. Kruyver, P. C. Lap, J. Leeuwens en H. Putter, met opdracht te onderzoeken in hoeverre een reorganisatie van bondsbureau en de verdere bondsorganisatie in verband met de in-: gediende voorstellen is door te voeren en hiervan: binnen 4 maanden rapport uitte brengen. De commissie van beroep herkozen. De vergoeding van den verplichten afgevaardigde bepaald op verplaatsingskosten 3e klasse plus ƒ 1,50 verblijfkosten. Boeten. Ingetrokken: no. 54 Woudia, 1214 Vogelenzang. 7 St. Lodewijk, 8. Olympia. Opgelegd : Wegens staken: no. 15 Wilskracht (Oranje: Zwart 2) ƒ 10,—. Wegens niet inzenden af rek. B. bekerwed-| strijden: no. 16 D.H.L. (R.C.D. 1); no. 17 G.D. A. (R.C.D. 1) elk ƒ 2,50. Wegens ongerechtigd speler: geen 4 compe-; titiewedstrijden wel promotie: no. 18 G.D.A. (A. Franken, G.D.A.) ƒ 5,—. Wegens ongerechtigd speler: geschorst: no. 19 Lisse (M. Langelaan, Tybb 4) ƒ 10,—. Wegens onjuist, respectievelijk onvolledig in-; vullen ruilformulier: no. 20 Z.P.C. (Roda 3). no. 21 G.D.A. (P.F.C. 3), no. 22 Majella (Adolf Kolping 2), no. 23 V.V.O. (Con Zelo 1), no. 24 Donk (H.M.S.), no. 25 V.V.Z. . (S.D.E. .1), no. 26 T.O.G. (Duyv. 2), no. 27 Oilveo (B.S.V. 1),! no. 28 Onze Gezellen (Tybb 3), no. 29 Steeds Hooger (Lisse 4), no. 30 Valken (D.V.O. 3), no-j 31 Wilskracht (P.V.C.B. 2), no. 32 Concordia-: (Tybb 3), no. 33 Duyven (W.S.E. 2), no. 34( St. Louis (Nea 3), no. 35 v. Nispen (Tybb 2),l 36 W.S.E. (Duyven 2), no. 37 G.D.A. (Gr. W. 3), no. 38 G. Vier (Doss 4), no. 39 Roda (Nea 1), no. 40 A.V.V. (Oliveo 3) elk ƒ 0,50. Competitie 1934-35. Aan alle aangesloten vereenigingen is verzonden een inschrijfformulier voor de competitie: 1934-35, alsmede ledenlijst in duplo. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld, vóór 16 Augustus a.s. zijn ingeleverd. Bij niet' tijdige inschrijving verbeurt de betreffende vereeniging haar rechten op vroeger verkregen klasse-indeeling. De beide ledenlijsten moeten, volledig ingevuld in alfabetische volgorde eveneens vóór 16 Augustus a.s. zijn ingezonden. De lijsten moeten zijn onderteekend door geestelijk adviseur, voorzitter en secretaris der vereeniging. Scheidsrechters. Aan alle bekende functionarissen is een formulier ter invulling voor de nieuwe competitie toegezonden. Verzocht het ingevulde formulier zoo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 16 Augustus a.s., aan het bondsbureau in te zenden- Slechts zij komen in aanmerking, die R. Kzijn en overeen behoorlijke kennis der spelregels beschikken. Zij moeten tevens minstens twee Zondagen per maand beschikbaar zijn. Het bondsbestuur houdt zich aanbevolen voof opgave van adressen van personen, die bereid zijn als scheidsrechter te fungeeren. REMINOTON nifMIW f75 . PORTABLE ■ ■ ■ IlieUW I TJ,m Qnijom Utrechtschestraat 3(> Amstgrdam-C.

882