is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 34, 21-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Automobiel Onderneming Elpeka, Heemstede – Zandvoorfschelaan 6 – Tel. 26286 Handel in en verhuur van Auto’s – Boxen van f lO»-" per maand af – Cano’s en accessoires In Breda worden voor den aanvang der competitie in het daarvoor bij uitstek geschikte K.J.C.-huis te Ginneken de scheidsrechters van den bond bijeen geroepen om ineen zestal lessen, door bekwame inleiders te geven, inde verschillende onderdeelen van hun taak meer te worden bekwaamd. Ongetwijfeld is dit een uitstekende gedachte van het actieve bestuur van den jongsten bond der Federatie. I Want niet alleen hebben wij vereenigingsleiders noodig, die volkomen bekwaam zijn hu ntaak naar behooren te vervullen, ook onze scheidsrechters, de leiders van onze wedstrijden, hebben een zeer verantwoordelijke taak in onze beweging. Met het verloop der wedstrijden staat en valt dikwijls het aanzien van onze organisatie naar buiten en het moet erkend, dat onbekwame leiding dikwijls mede oorzaak is vaneen onregelmatig verloop vaneen wedstrijd. Nu een nieuw speelseizoen aanvangt en de competities Binnen enkele weken wederom volop beginnen, mogen wij aan onze leiderstaak nog wel eens alle aandacht besteden. ■ En de gedachte, dooreen onzer bondsleiders eens geuit, om voor den aanvang van ieder nieuw seizoen alle leiders in hun rayon bijeen te roepen om hen op hun taak in het nieuwe seizoen te wijzen, juichen wij van harte toe. Mogelijk dat wij binnen niet al te langen tijd daartoe komen, want ook de opleiding van onze leiders is een kwestie die afdoende dient geregeld te worden. De topzware pyramidc. Menschen, die om de een of andere reden het moderne leven zoo’n beetje in het zonnetje willen zetten, plegen er op te wijzen, dat alles tegenwoordig zoo doelmatig is. Houdt men deze lieden aan hun woord en vraagt men hun, wat er dan allemaal zoo doelmatig is,, dan zullen ze u veel vertellen over moderne bouwkunst en nieuwe zakelijkheid, over het woord van Corbusier, dat een huis een woon-Ford wezen moet en over vliegmachines, waarvan alle onderdeelen hun eigen taak en plaats hebben. Zij zullen u kortom veel over doelmatigheid vertellen, doch over het doel zullen zij zwijgen. Zij zullen veel weten van doelmatige dingen, doch waar blijven de doelmatige daden? Eén goed bééld van het doelmatige, moderne leven biedt het verkeer ineen grootstad. Allerlei doelmatige auto’s, trams en fietsen kruisen door elkaar onder oppertoezicht Utermöhien’s Verbandtrommels voor Sportvereenigingen zijn met kennis van zaken en groote zorg samengesteld, ook volgens de voorschriften die Sportbonden daarvoor hebben vastgesteld. Alle onderdeden kunnen steeds a f z o n d er 1 ij k worden betrokken NEDERLANDSCHFABRIKAAT Koninklijke Fabriek van Vcrbandstoffcn N.V. v.h. Utermohlcn & Co., A'dam-O.

UITGAAN?... GOED!... I Maar dan ook in NIJMEGEN, naar J OLYMPIAofCHICAGO I de beide bioscooptheaters, I die een keur van uitmuntende programma’s bieden. Exploitatie door de N.V. THEATERMIJ. VAN DE I NEDERLANDSCHE BIOSCOOPTRUST vaneen verkeersagent met een doelmatige signaalinrichting. doch , een zinloozer schouwspel dan deze verkeerswarboel is moeilijk denkbaar. Men rekent u voor, dat er overal werkloosheid is, dat de magazijnen overvol liggen van in overproductie voortgebrachte goederen en dat het moderne verkeer zooveel dooden en zooveel gewonden per dag eischt. En dan vraagt men zich af, waarom men zich dan zoo haast en zoo dwaas kriskras, als menschelijke mieren, door elkander rent. Dan vraagt men zich af, waar toch in het moderne leven met zijn doelmatige machines de doelmatigheid blijft. I. En toch is doelmatigheid een mooi ding, ja, het is een tl mooi ding, dan dat men het alleen maar aan machines zou verkwisten en er zich toe zou bepalen elkaar met zeer doelmatige auto’s en motorfietsen zeer ondoelmatig van de sokken te rijden. Op sportgebied hebben wede doelmatigheid betoogd van het goed geleide jeugdvoetbal. Wil men een pyramide bouwen, dan zorgt men voor een breede basis. Wil men een huis bouwen, dan zorgt men voor stevige fundamenten. De nadruk dient echter gelegd op de hechtheid der fundamenten en op de breedheid der basis. Een pyramide op haar top wordt topzwaar en zal jammerlijk omvallen. Een huis, gebouwd op een fundament, dat slechts uit wat palen CAFÉ-RESTAURANT, CABARET, CONCERTZAAL .2>c 'Viuir.fktc. cfsiscfaedc, GTcï. %771 Heest gezellige inrichting hief ler sierie Groot tooneel en parket Dancing – Uitmuntende ketiksn met uitstekende bediening en prima consumptie ®* *«*««#» roor örnilorten en partijen ? AANBEVELEND, H. G. PETERS PLOENZAAL SCHESTRAAT m

944