is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 42, 16-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• r stel van B, en W, te vereenigen, maarde velden beschik| ■ baar te stellen in overleg met de bestaande voetbalörganisaties.

Dit verzoek, gegrond op het feit, dat de vereeniging Tilburgsch Sportpark een neutrale organisatie is, met als voorzitter mr. Pastoors, lid der bondsvergadering K.N.V.8., » voorzitter der Zuidelijke le klas vereenigingen K.N.V.B. enz. ! Het verzoek vond inden heer L. Janssens (R.K.S.P.) een warmen verdediger, terwijl ook de heer Eijkemans (R.K. ’ S.P.) voelde, waar het om ging en voor overleg pleitte. Beide heeren meenden dat de katholieke voetbalbeWeging ’ recht op overleg had. r Maarde heeren mr. Pius Arts, oud-bestuurslid K.N.V.8., r en Felix Donders, beiden woordvoerders der oude R, K. Volkspartij, waren heftige tegenstanders, evenals de S.D. ! A.P.-afgevaardigde Moelahds, welke de katholieke Voetbal – beweging liever er buiten hielden. 1 De heer Pius Arts kwam vertellen, dat de inzender van het adres alsook de verdedigers ervan inden raad, hierdoor blijk gaven den gang van zaken aangaande het ontstaan der vereeniging Sportpark eh de voetbalaangelegënheden van Tilburg niet op de hoogte te zijn, De vereeniging Tilburgsch Sportpark is, aldus mr. Arts, van huis Uit katholiek, vroeger hadden ze een adviseur, terwijl de geest nog de oude inde vereeniging is. Mijnheer Donders noemde het adres een schande, want alleen inden persoon van mr. Pastoors liggen voldoende Waarborgen, dat dè erploitatie der terreinen volkomen en régie zal zijn!!! Wij willen aan deze heeren enkele vragen stellen. Als de vereeniging Tilburgsch Sportpark een katholieke vereeniging is, waar blijft dan haar prédicaat R. K.? Als zij katholiek is, waarom vraagt zij dan geen geestelijken adviseur?? Als zij er fier op gaat katholiek te zijn, waarom opent en sluit zij haar vergaderingen niet met gebed of christelijken groet?? Aan den heer Donders zouden we willen vtagen, of het waarborgen geeft dat mr. van Prooye, die katholiek is voorzitter is van den neutralen voetbalbond, den K.N.V.8.? Wat zijnde daden van den Koninklijken? Als mr. Pastoors zoo’n vooraanstaande katholiek moet zijn, Waarom richt deze zich niet naar het bisschoppelijk woord?? – Heeft rector A. Vissers j.l. Zaterdagavond voor de microfoon ’t bisschoppelijk mandement inzake sport niet een beroep genoemd op alle instanties uit . ons volk? En tevens gezegd, dat bedoeld mandement een protest was tegen de halfslachtige katholieken??? Dat inden raad juist de Volkspartijers en de S.D.A.P.-er de tegenstanders móesten zijn, teekent de situatie in katholiek Tilburg duidelijk. Men wilde blijkbaar de katholieke voetbalorganisatie hier buiten houden. Dat de raad zonder hoofdelijke stemming besloot de geheele exploitatie van de voetbalvelden in handen te geven van de neutrale vereeniging Tilburgsch Sportpark, heeft duidelijk aangetoond welk een zware strijd in Tilburg de katholieke spoftbeweging heeft te voeren. Nu zal katholiek Tilburg ondervinden, dat de gemeente gaat meewerken om neutrale slubs te laten tieren,. het woord van mr. Arts, dat nu op deze velden ook clubs en elftallen, welke niet in bonden georganiseerd zijn, kunnen VOOS AUTOBUS OF lOURIHGCAK UW ADRES Gebr. v. Koolngsbruggen Den Helder – Telefoon 56 KOOPT IV SPORTARTIKELEU EO SCHOENWERK bij de firma P. Hoogenboscb Den Helder – Teief. 446 – Opgericht 1852

Heeren Bestuurdeis van Clubs en Bonden, betaait toch met te veel voor Uw prijzen. Wij vervaardigen Zilveren Kransen met ios blad vanaf f 5,—.Takken vanaf f2,50 Laagste prijzen. Zichtzendingen op aanvraag. Qroole sort. in Bekers en Medailles. J. Crusio, Pastoorstraat 15, Arnhem

spelen, duidt aan, dat er ook fabrieks- en ondernemingselftallen, welke het verderf Zijn voor onze katholieke jongens, hier zullen komen. Katholiek Tilburg, zie toe hoe hier de principes worden verloochend. Een droevig drama, dat Tilburg te aanschouwen kreeg. ANTQQN. 1) Dat is onjuist, Redactie. LIMBURG. Scheidsrechtersvereeniging kring Weert. Zaterdag 20 Oktober houdt de scheidsrechtersvereeniging kring Weert een spelregelavond in dë zaal Mallend. Leider is de heer Greve. Heeren scheidsrechters van Weert en omstreken, ook hun, die nog geen lid van onze vereeniging zijn, wordt vriendelijk verzocht dezen avond bij te wonen. Aanvang om half zeven. Een nadere uitnoodiging werd niet gezonden. Namens het bestuur, J. M. TEEUWEN, secretaris. Benzenrader Boys. Een van onze nieuwe vereenigingen is Belizen rader Boys, gevestigd te Benzenrade, een gehucht van de parochie Welten, gemeente Heerlen. De Vereeniging werd officieel opgericht 1 Juli van dit jaar. Van spelregels en bond wist men niets af, doch dit was geen bezwaar, de kring Heerlen was er om de noodige vóórlichting te geven. Hierna volgde dan ook de toetreding tot den kring en bond. Thans wordt door het bestuur gewerkt aan de innerlijke organisatie van de vereeniging, zooals vaststelling reglement, propaganda voor kerkelijke en sociale vereenigingen, spelregelcursus enz. ' Verleden Zondag werd het terrein plechtig ingezegend door den adviseur van de vereeniging, den zeereerwaarden heer pastoor Keijbets. Jammer genoeg kWam dit bericht eerst Vrijdagsavonds af, zoodat geen officieele personen konden worden uitgenoodigd. Voor de Benzenradenaren was dit evenwel geen bezwaar, Wattt toen Zondags de inzegening plaats vond, waren ruim 600 toeschouwers aanwezig. Snap daar nou maar iets van. Ëeh gehucht met zooveel publiek voor voetbalwedstrijden. De meeste toeschouwers Weten natuurlijk niet Veel van de spelregels af, maar dat nëëttit niét Wég, dat het publiek zéér sportief is, zoowel tegenpartij als scheidsrechter worden in Benzenrade steeds sportief ontvangen. Als de voetbalclub feest heeft* heeft geheel Benzenrade feest* overal Waar men verleden Zondag kwam kon men de echte Limburgsche vla proeven. Het nakaarten over de wedstrijden en feest is iets voor ieder Bc-nzenradenaar. Vooral wordt iederen dag het Lifnburgsch Dagblad nagezien of er iets van de Boys instaat. Nu kan zoo’n Dagblad niet van iedere vereeniging verslagen geVen, maar toch weet de sportredacteur tegen het eind van de week nog wel een plaatsje voor de Boys te vinden, tot groote Vreugde van de Benzenradenaren. Mogen de Boys worden een flinke vereeniging van onzen R.K.L.V.8., dat is de Wehsch ook van MIJNLIGHT. SCHEIDSRECHTERS ..... toont u een man van gezag! Laat u niet intimidécren door spelers of toeschouwers. Weest correct en spreekt nóch vóór nóch tijdens den wedstrijd met wie ook. Na den wedstrijd kunt ge, als men er om Vraagt, inlichtingen verschaffen. De scheidsrechferscommissie.

1185