is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 43, 23-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAAN7... GOED!... Maar dan ook in DEN HAAG. naar het gezellige en veelgeprezen WEST-END THEATER Perfecte geluidsinstallatie. Geen reclame-Comfort-Sfeer. Bijzondere tooneelattracties. Exploitatie door de N.V. THEATERMIJ. VAN DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOPTRUST

schop werd genomen. De scheidsrechter had nu de spelers recht in het vizier, en kon dus ingrijpen toen het noodig was. We vonden deze plaats heel wat beter dan de plaats die vele scheidsrechters bij ons plegen in te nemen, namelijk achter den keeper en tegen den goalpaal aan. Men zal ons tegenwerpen, dat hij in deze omstandigheden geen goed gezicht heeft op den bal; we gelooven echter, dat dit meevalt, en zouden onzen arbiters gerust willen aanbevelen: gaat zoo staan, dat ge de spelers in het gelaat ziet en niet op den rug. Bij een elfmeterschop. De beste plaats voor den scheidsrechter is: tusschen het strafpunt en den goal, iets dichter bij het doel. Want hij moet bij een elfmeterschop meerdere dingen inde gaten houden: zien of de bal het doelvlak passeert, en opletten dat de spelers niet toeloopen, voordat de elfmeterschop is genomen! Hjj zal ook niet uit het oog mogen verliezen de positie van den keeper, want deze mag immers zijn doellijn niet verlaten. Zou de scheidsrechter zich opstellen te ver naar voren of te ver naar den anderen kant, dan zal hij heel licht een overtreding aan eender kanten niet kunnen eonstateeren. Bij het ingooien. De beste positie is dicht bij de lijn, op een 8 M. afstand, het oog gericht op de spelers teneinde na te gaan of de spelers elkaar ook onregelmatig afhouden, elkaar vasthouden, duwen, enz. en of de bal wel regelmatig wordt ingegooid. Vele scheidsrechters laten zich aan het ingooien niets H. H. Sportmensen na afloop naar Café Rest FranNndaaf Middenweg 116 – Amsterdam- leleroon 35194 | Zaal voor feesten en vergaderinger I 9 Janbevelend Piet ttriibosrh |

IStok’s I oer.ngcar-bednif B Lindenlaan – Telefoon 5782 – Zwijndrecht Bessen «foor binnen- en bnitenlnné Speciaal tarief voor voetbalverenigingen gelegen liggen en van de overzijde van het veld fluiten Z' heel gemoedelijk om den bal maar in te gooien. Toch is dez' gemoedelijkheid wel een beetje verregaand, want er gcbeU' ren soms heel wat leelijkheidjes bij het inwerpen. We zouden zoo verder kunnen gaan en de positie van del* scheidsrechter willen aangeven: bij een strafschop, bij eef stuitbal, bij een snellen aanval op het doel, enz, We vet' trouwen, dat de leiders van cursussen met hun discipelen deze materie eens goed bekijken, hun ervaring uitwisselen en overtuigd zullen raken, dat scheidsrechterstactiek eet apart hoofdstuk vormt in hun leerboek. R. J. DE GROOD. Op naar de 4e retraite voor voetballers efl gymnasten uit den kring Oost-Gelderland* Onze 4e retraite staat voor de deur. Mogen wij voor hei slagen daarvan een beroep doen op de medewerking vafl| alle adviseurs, Vereenigingsbestuurders, voetballers eri gymnasten beboorende tot den kring Oost-Gelderlanö van R.K.S.V. Als allen medewerken, kan het niet anderSi of deze retraite moet slagen. Ja, sporters van Oost-Gelderland, neemt een ferm besluit en bewijst u zelven een onschatbare weldaad doOl een retraite. Onze 4e retraite moet slagen, moet een succes worden' Katholieke sporters, zijt niet alleen fiere en sportieve strijders op het groene veld en in het gymnastieklokaal maar ook, voor alles, stoere tot offers bereide strijderS; en werkers voor Christus onzen Koning, strijders, die wil in deze ernstige tijden onder onze rijpere jeugd zoo dringend noodig hebben. Daartoe wil onze katholieke sport-: beweging u ook vormen, daartoe grijpt zij ook het krachtige middel der retraite aan en geeft zij gevolg aan deü uitdrukkelijken wensch van den Heiligen Vader, die h1 zijn encycliek over het werk der besloten retraite zegt: „Met niet minder zorg dringen wij er op aan, dat de velerlei korpsen van de katholieke actie, welke WÜ niet nalaten en nimmer zullen nalaten met alle krach! te bevorderen en aan te bevelen, door toepasselijke retraiten worden gevormd tot geoefende gelederen, om dal zij als de allernuttigste, om niet te zeggen noodzakelijke deelnemers van het apostolaat van de geestelijkheid beschouwd worden.” Nogmaals, op naar Zenderen! Laten de opgaven bij den kring-secretaris, H. J. Seesingte Keijenburg, zoo spoedig mogelijk binnenstroom en. Wa! zou ’t een heerlijke voldoening zijn, als geen enkele vereeniging ontbrak. TH. DE GROOT BRUINDERINK. KlNGpepenm^

1208