is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 44, 30-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SPORT-ILLUSTRATIE

OFFICIEEL ORGAAN DER FEDERATIE VAN R. KL VOETBALBONDEN IN NEDERLAND R. K. V B. Bisdom 's-Hertogenbosch – R. K Lmburgsche Voetbalbond R. K. V. B. Aartsbisdom Utrecht – Diocesane Haarlemsche Voetbalbond R. K. V. B. Bisdom Breda • Interdiocesane-Voetbal-Competitie-Bond VERSCHIJNT WEKELIJKS Abonnementsprijs f2,50 per halt aar. Losse nummers 10 cent per stuk Redactie en administratie: WEERDSINGEL OOSTZIJDE 18, UTRECHT Hoofdredacteur: M. J. H VERSTEGEN Commissie van redactie der R. K. F.: P. D. A. VAN DER HEIJDE, ’s-Bosch; Rector A. VISSERS Boxtel: R. |. DE GROOD Tilburg; G KRUYVER, Haarlem N.V. HOUTH. voorh. J. VAN SCHIJNDEL & CO. Hoofdkantoor: Oostzeodijk 228, Rotterdam, Tel. 55355-55226 – Opslagplaatsen, zagerij en schaverij: Nassauhaven-Boerengat, Tal. 51541-50358

P. G. C. HAJENEUS AMSTERDAM 's-GRAV ENHAGE ROK N 92-96 NOORDEINDE 64 Talsfoon 37494 Telefoon 115453 SIGAREN – CIGARETTEN -TABAK Specialisatie. L Tot de vele kwalen, waaraan deze tijd lijdende is, behoort en niet op de laatste plaats ook de al te ver | doorgevoerde specialisatie. Het openbare leven wordt overi stroomd door specialisten van de meest verschillende pluimage. Op het gebied der geneeskunde tellen we hen iftet tientallen. ledere spier en iedere klier, ieder bloedvat 6n iedere darm, iedere teen en iedere vinger hebben hun [ eigen dokter. En zoo is het gevaar, dat men zich inden I specialist vergist, niet denkbeeldig en kan het gebeuren, | dat een tandarts u een kies uittrekt om u vaneen maag( «waal te genezen, hetgeen even pijnlijk als nutteloos is. | In het bedrijfsleven is het al niet anders gesteld. Hon-1 derd mannen maken honderd auto’s, maarde man, die één 9Uto maakt, is sinds lang op pensioen gesteld. leder schroefje en ieder moertje, iedere as en iedere naaf hebben hun !%en werkman. Men noemt dat arbeidsverdeeling en recent u precies voor, hoeveel men aan het voordeel van dezen verdeelden arbeid verdient, wat evenwel niet wegneemt, dat het toch crisis is en iedereen, die nog zuchten han, het heel diep en heel langdurig doet. De tijd van Leonardo da Vinei, de man, die schilderde dichtte, die koepels bouwde en kanalen groef, die in één i Persoon de meest uiteenloopende kwaliteiten vereenigde, is ln zijn plaats is de encyclopedie getreden, het veel- boek, dat alles weet. Potgieter was koopman èn kunstenaar. Thans is men »hetzij koopman of kunstenaar”. Zooals wijlen Diogenes met een lantarentje de markt van Athene afspeurde op zoek naar een mensch, zoo zou men °°k thans met een zoeklicht de wereld kunnen afzoeken j *}aar een héélen, naar een volledigen mensch, een mensch, | Hie geen zonderling bijzonder splintertje is vaneen geheel; 1 *ooals de man, die één schroefje van de vele schroefjes Bezoekt te Bussum CAFÉ-RESTAURANT CENTRAL W. J. Furrer – Brediusweg 12 – Tel. 1347 lulalre prijzen. Ruime terrassen. Eigen parkeerterrein. Schitterende . omgeving. 3 Wilhelmina-billa.ds

indraait ineen machine, een splintertje is van den denkbeeldigen maker van die machine. IL U heeft het bovenstaande gelezen en vraagt uzelven geeuwend af, wat dat alles met de sport te maken heeft. Het is een vraag, welke niet moeilijk te beantwoorden is. Reeds eerder hadden we het genoegen op te merken, dat de sport, het beoefenen van de sport het heele leven niet is en dat de wereld grooter is dan het voetbalveld, al is zij even rond, als een voetbal. Een innig en groot medelijden heb ik met hen, die geen ander doel kennen dan het doel en geen hoogere roeping voelen, dan als spil of rechtsbuiten door het leven te gaan en die als spil en rechtsbuiten begraven zullen worden onder de groene zoden, waarop ze eens ronddravend hun kleine en smalle levenstaak vervulden. Een bijzaak kan geen hoofdzaak wezen en dat om zeven uur de Heilige Mis begint, zal altijd veel en veel belangrijken zijn dan dat om half drie de wedstrijd aanvangt. Is deze opmerking overbodig? De hemel gave, dat zij overbodig was, maar zij is het helaas niet. Ze kan niet vaak genoeg worden herhaald. Er is een tijd van spelen en er is een tijd van werken. Er is plezier, maar er is ook plicht. Men is lid van de club, maar ook en bovenal lidmaat van de Kerk. Men moet, als voetballer, geen specialist worden en niet den heelen dag bij wijze van spreken in voetbalschoenen rondwandelen. lemand, die hard kan loopen op het voetbalterrein, moet ook op andere gebieden trachten den wedloop naar het doel te winnen. m. Er komt een dag en die dag kan iedere dag zijn dat we Van ons leven verantwoording moeten afleggen. En dan zullen het niet de ballen, die we gemist hebben, zijn, waarvan ons rekenschap zal worden gevraagd. En de doelpunten, welke we hebben gemaakt, zullen niet meetellen bij de berekening van den eindstand. Aan de poort van de Stok’s Toeringcar-bedrijf B Lindenlaan – Telefoon 5782 – Zwijndrecht leizen dooi binnen- en suilenlan<l Speciaal tarief voor voetbalverenigingen

1267