is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 48, 27-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kjpi AHf AB INTERNA I lON AL EN ETËS | nt-KlnJwli voetbalschoenen -voetbalkleeding « goedkooper bij SCHRIK'S Sporthandel, Haarlemmerdijk 10-12, A’dam \ Orig. I.ballen, volle garantie f 8.75 Telefoon 47708 £

, i"Qrgen. De elftallen zijn van te gelijke sterkte om een i | '•Uidelijke afteekening te kunnen vinden. D.E.S. begint er , ! aardig in te komen, na de vorige bespreking hebben zij | | toch kans gezien er 4 puntjes bij te halen. IjQez. Vier a 75 1 111 21—10 1.57 . franje Zwart a 7 42 1 10 18- 10 1.43 , 5-C.M. a 8 4 13 9 20-17 1.12 ‘ne Umty a 9 41 4 9 20 -22 100 ?'• Louis a 73 13 7 16- 17 1.00 ,-V-A. a 8 31 47 15-14 0.87 J.'Jdia a 8 31 47 21-23 0.87 Pancraffus a 6 20 44 12-14 067 8 1 25 4 10—26 0,50 Pv Haagsciie brieven. Deze week zijn er geen evenementen op sportgebied te er is dan ook heel weinig nieuws binnenge■Jßien. Als goede uitzondering zond R.A.V.A. mij zijn club?leuws, en nu moet ik werkelijk een bekentenis doen. Ik ft6b namelijk in mijn eersten brief gevraagd om uitslagen j verslagen van wedstrijden, doch de heer Verstegen heeft | verzocht geen wedstrijdnieuws te memoreeren, aangewen dit reeds uitvoerig geschiedt inde dagbladen en daar week in het krantje van R.A.V.A. uitsluitend wedstrijden werden behandeld, was er tot mijn spijt geen stof voor de Haagsche Brieven. Maar toch wil ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om eens te wijzen op het ®roote nut, dat zoo’n nieuwsblaadje kan hebben voor de S®reenigingen. Immers, alle geledingen vaneen vereeniging Rijgen op die manier een kans het hare bij te dragen door van het geschreven woord in het belang der vereeni-Zoo’n clubblaadje vertelt den leden hoe hun bestuur of dat wenscht. Ook kunnen zij er den stand van hun «tallen in vinden of nog eens nagenieten, door middel van 6e« fijn verslagje overeen gespeelden wedstrijd. Er kan ook een opvoedende kracht van uitgaan en daarom ware het aan te bevelen, dat iedere vereeniging zich, zoo ®t eenigszins mogelijk is, de weelde vaneen clubblaadje Pemitteert. Het clubkrantje kan ook onnoodige urenlange vergade‘ngen voorkomen, die dikwijls meer kwaad dan goed ten “®Volge hebben. En ook en dit niet op de laatste plaats kan men voor zijn club nog reclame maken door het , tübnieuws te zenden aan Observer, die weet er altijd wel ®ts uitte halen voor zijn Haagsche Brieven. Hu St. Nicolaas nadert, krijgen wij alle mogelijke verassingen en surprises op ons dak. Ik hoop, dat een van j & St. Nicolaassurprises zal bestaan uit de belofte, dat ®dere secretaris uit of om Den Haag mij zooveel stof tot ®hrijven geeft, dat de Haagsche Brieven weldra een onisbare attractie zullen zijn voor de roorasche sportbe-Jj®ging in ons district. Mijn adres is nog steeds: Valken! °°schkade 300, Den Haag. , De scheidsrechterscursus in Den Haag behoort weer tot ®t verleden. We hopen, dat deze schitterend geslaagde vonden van krachtigen invloed zijn op het optreden van 1126 heeren fluitisten, want jammer genoeg mankeerde er : °g wel eens wat aan. Ik heb ze wel op het veld zien L. van der Griend, Zaagmolenstr. 133, Rotterdam Eaqué serremeubelen, Laqué slaapkamerameublementen Leden van R. K. vereenigineen korting CAFÉ DE BRUINVISCH TELEFOON 54885 Leuvehaven 239, R’dam Aanbevelend, J.DEGOEDE ■

Vraagt pnjsopgaai vooi Uw jpoitartikelen op eik gebied, bij de Eerste Amsterdamsche Sport-CentraSe De Boer en de Jonge Meidoornplein 9 Alber Cuypstraat 54 Amsterdam Het is het goedkoopste adres komen, een bepaalde plaats zien kiezen waar ze gingen staan en verder alleen maar zien bewegen tijdens de rust en na afloop van den wedstrijd. Een geval heb ik meegemaakt, dat werkelijk komiek was, er werd namelijk op twee vlak bij elkaar gelegen velden tegelijkertijd een wedstrijd gespeeld. Op het eene veld een ontmoeting tusschen le klassers, op het andere veld tusschen 3e klassers. De scheidsrechter, die laatstgenoemden wedstrijd leidde, was telkens met zijn volle aandacht bij het spel der buren en meerdere malen gebeurde het, dat beslist opvallende strafbare feiten door hem onopgemerkt bleven. Deze man heeft volgens mij zijn taak in het geheel niet begrepen. Het verwonderde mij heel erg, dat deze wedstrijd zonder ernstige gevolgen is afgeloopen. Éénmaal gebeurde het, dat de bed onder het zijnet door, dus achter den paal, in het doel werd geschoten. Op het gejuich van enkele spelers en supporters, die dit geval waarschijnlijk niet goed hadden kunnen zien, ontwaakte de arbiter en wees naar het middenveld (goal). De beide aanvoerders gingen nu met hem in debat, en na ongeveer 5 minuten geconfereerd te hebben werd dit schijndoelpunt weer geannuleerd. Daarom was hij niet overbodig, die cursus in Den Haag. Het was werkelijk hard noodig. Het is te hopen, dat de heeren, die dezen cursus georganiseerd hebben, het resultaat er van mogen beleven. Nog een kleine tip van Observer. Zou bet geen mooie gelegenheid zijn voor onze roomsche vereenigingen om in dezen crisistijd het St. Nicolaasfeest ook voor haar eigen leden, die verarmd zijn door de heerschende malaise, te plaatsen in het licht der roomsche blijdschap. Tracht onder uw meer gegoede leden giften te verzamelen om vooral dien jongens ook eens het genot te verschaffen van een paar fijne voetbalschoenen of een echt shirt. Er zijn zooveel jongens die voetballen ineen of ander verschoten truitje, omdat een nieuw shirt er niet aan zit. Ik heb er een gekend, die onder afgedragen schoenen van vader een paar noppen had geslagen uit financieele overweging. Ziet eens rond in uw eigen kringetje, er zijn misschien wel van die stakkers bij. Verder aan alle R. K. sporters een prettig St. Nicolaasfeest van OBSERVER. Tijdingen uit Nijmegen. Spelers en publiek hebben veel met elkaar te maken. Natuurlijk bij de neutralen meer dan bij ons. Wij zijn er niet zoo afhankelijl. van, omdat wij gelukkig niet zoo ingesteld zijn op de recettes. Geheel vrij staan wij niet. En het valt op, dat Jan Publiek ook bij ons vaak conflicten uitlokt door zich te bemoeien met spel en spelers. Zoo vernamen wij vaneen klacht en tegelijk vaneen protest tusschen een stads- en buitenclub. Een toevallige toeschouwer had een tegenspeler verwijtend toegeroepen dat hij een aardje naar zijn vaartje had. Op de eerste plaats vergiste zich de toeroeper schromelijk, maar verder ging hij ook een heel eind buiten zijn boekje. Deze ontactische zet lokte een conflict uit, dat de verhouding tusschen twee clubs bedierf. Dat zijn vervelende dingen, welke men van verstandige menschen niet verwacht en ook in het vervolg niet graag meer zou zien. Sportmenschen, bezoekt op uw tochten Hotel Café Restaurant Pension VAN DEN BERG, RHENEN Aangesloten A.N.W.B. • Telefoonnr. 5 Gezelschappen Aanbevelend redurtle CH. DURIVOU, Nieuwe exploitant

1405