is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afmattendste omstandigheden den kansel betrad; hoe hij herhaaldelijk op twee plaatsen gedurende denzclfden vastentijd de lijdensmeditatiën hield; hoe hij, na zich hier te hebben vermoeid, met de meeste welwillendheid de geestelijke oefeningen gaf in menig kollegiej waar de nederlandsche jeugd godsdienstige en wetenschappelijk opleiding geniet.

Al zwoegde hij rusteloos, toch vermocht hij niet zooveel als zijn matelooze ijver verlangde. Daarom trachtte hij zich te vermenigvuldigen en greep hij de middelen aan, waarmede hij de voortreffelijke instellingen en vereenigingen, die hier ter stede bloeien, tot zijne bondgenooten kon maken bij zijn onvermoeid streven naar steeds krachtiger en ruimer bevordering van des naasten heil.

Eindelijk oefende hij zijné liefde tot den evenmensch door zijn gemakkelijken en aangenamen omgang, waarmede hij de deugd beminnelijk maakte en menig vooroordeel tegen de Katholieke Godsdienst bij de andersdenkenden, met wie hij in aanraking kwam, verwijderde-

Veilig mag dus van hem worden getuigd, dat hij de veelvuldige talenten, hem door God geschonken, alle heeft dienstbaar gemaakt aan zijne oprechte priesterlijke naastenliefde. Had hij vijf talenten ontvangen, hij heeft ze in waarheid niet begraven, maar er ijverig mede g ewoekerd.

Hoezeer hij bemind werd bleek bij en na zijn dood.