is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikelijke feest dei’ verwelkoming of het wederkomstmaal te zijnent te vieren Nu had de vorst de stroomen in spiegelgladde banen herschapen; nu zag men den Fries met gewiekte voeten over vaarten en meeren zwieren, en wat verhinderde nu den gastheer, te mogen verwachten, dat zijne vrienden van deze gelegenheid zouden gebruik maken, om Aijtta-State, dat in zoovele jaren geen ■ bewoner had bezeten, te bezoeken ? Verscheidene leden der aanzienlijkste friesche geslachten kwamen dan ook op, en werden hartelijk door Viglius, dien zij ter nauwernood meer kenden, verwelkomd. Behalve zijne ouders waren de bloedverwanten: Rinze Aijtta, Grietman van Oostdongeradeel met zijne vrouw Ida Hettema, de jonggetrouwden Seerp Aijtta, Grietman van Wijmbritseradeel, en Barbera Hettema, de machtige Sijds Tziarda van Rinsumageest en zijne vrouw Welmoed Sijtzama, het verloofde paar Popke Montzima van Blija en Rints Aijtta, Dr. Seerp Hanija van Leeuwarden, Hanye van en meer andere voorname leden der familie, zijne dischgenooten. Het middagmaal was onder de hartelijkste gesprekken en welkomstdronken eerst laat geëindigd, en de bokaal met malvezij of rijnwijn, die vlijtig was rondgegaan, had aller tongen en harten ontsloten.

Nu plaatsten de mannen zich om den groeten haard. Men prees zich zelven en Viglius gelukkig, dat hij

1) Men zie over deze feesten van Alkemade, Nederlands Displechtigheden, I dl.

2) Thans Burgemeester.