is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER.

Moeten wij bij den aanvang van dezen derden jaargang erkennen dat ons doel met de uitgave van dit jaarboekje niet geheel en al bereikt is, en dat de door ons zoo vurig gewenschte bondtusschen alle Katholieke Vereenigingen tot heden een wensch is gebleven, toch verheugen wij ons te kunnen zeggen, dat het morgenrood zichtbaar wordt van den dag, waarop deze wensch een feit zal worden.

Wij houden rekening met de eigenschap der Nederlanders, om slechts langzaam te besluiten, maar vertrouwen dan ook, na genomen besluit, op eene standvastige uitvoering.

God geve dat de Katholieken niet te langzaam besluiten , en eerst door nood gedwongen , zooals onze geloofsgenooten in Duitschland, een bond vormen onder het loeien der staatsorkanen. Reeds vertoonen zich, voor den opmerkzamen toeschouwer, vele teekenen aan den horizon, die een dreigenden storm voorspellen. Laat ons gereed zijn tot bescherming van hetgeen ons het dierbaarst is. Die zich niet laat verrassen, is reeds half gered.