is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zekeren afkeer van de letteren; zij deden opmerken dat die dépêches niet zoo breed van opvatting en niet zoo schoon van vorm zijn als de voorbeelden hem door de staatssekretarissen zijn voorgangers nagelaten. Misschien is er iets waars in die opmerking van den haat of den nijd. Kardinaal Antonelli heeft zich veel meer op de rechten, op administratie en politiek, dan op letterkunde toegelegd, maar al was hij ook niet in alle opzichten een letterkimdige, hij was toch zonder tegenspraak een staatsman. Zijne dépêches bezitten lioedanigheden die meer waard zijn dan de sierlijkheid der vormen; zij munten uit door helderheid, logica en vastberadenheid. Nimmer hebben het geweten en de i’ede beter en nutteloozer de sophismen weerlegd.

Een eerlijk en gematigd dagblad verweet eens den Kardinaal dat hij Europa en de moderne maatschappij niet kende. Wij weten niet wat dergelijke feiten te beteekenen hebben.

Wanneer men, om Europa te kennen, den toestand moet bewonderen waarin wij het tegenwoordig zien, wanneer men, om de moderne maatschappij te kennen, de grondregels van het nieuwe recht moet aannemen, dan was Kardinaal Antonelli niet op de hoogte. Maar niemand zag en ondervroeg meer getuigen van den toestand der wereld, niemand heeft beter de Europeesche staatkunde bestudeerd. Hij kende Italië en den Kerkelijken Staat door en door; hij kende de geschiedenis van het Pausschap en zijn verwikkelingen met de mogendheden uitstekend; hij had groeten eerbied voor de Pauselijke waardigheid en veel vertrouwen in de bestemming van het werk van Jesus Christus. Hij bezat een onwankelbaren moeil, een koele vastberadenheid en wist spoedig een besluit te nemen. Ziedaar titels welke men nergens vereenigd ziet bij de hedendaagsche .staatslieden. Wie Kardinaal Antonelli was in de moeielijkste jaren van 1867—1870 en de daarop volgende jaren, ligt nog te versch in het geheugen, dan dat het noodig zou zijn het hier te herhalen. Hij heeft de overwinning