is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunnen belioeve eene collecte over de geheele Provincie vaststelden, bepaalden zij de voor'waai'den, waarop de Engelsche (Protestantsche) lakenfabriek aldaar zoude woi'den gevestigd. Deze voorwaarden waren hoofdzakelijk de volgende: 1“ Dat den Engelschen en Schotschen handwerkslieden, die zich hier met hunne familiën en goederen ter uitoefening van dit bedrijf zouden willen nederzetten, door de Regering volkomen bescherming werd beloofd, en vrijdom verleend van velerlei soorten van belastingen, van burgerregt, gilden, impositiën 2’ Dat hun ter uitoefening hunner godsdienst op ’s lands kosten eene eigene kerk en het onderhoud van een leeraar en voorzanger, naar hunne eigene keuze, werden toegezegd ; 3” Dat hun een huis zoude worden toegestaan tot een lakenhal, waarin de gemaakte stoffen en manufacturen opgeslagen en door een halmeester ontvangen, bewaard en verkocht werden, w’aartoe dagelijks vier uren gesteld konden worden, evenals zulks inzondei’heid te Leiden gebruikelijk was. Tot dit einde werd hun het Starckenburgh’s huis (het voormalige Martenahuis) destijds den landschappen toebehoorende, aangewezen; 4° Dat achter en in den tuin van dit adelljke huis een groot gebouw tot eene werkplaats, welke zestig weefgetouwen kon bevatten, gebouwd en hun vrij van lasten en onkosten overgeleverd zoude worden, en met zoovele werktuigen voorzien, als tot de oprigting der fabriek noodig waren; 5“ Dat bij en ten behoeve dezer fabriek in een afzonderlijk gebouw een volmolen zoude worden opgericht, tot bereiding van het laken • 6“ Dat hun voor tim jaren een renteloos voorschot werd beloofd van 25,000 guldens, om hunnen handel door te zetten; 7» Dat zij gedurende twintig jaren bij de begunstiging een regt van voorkeur zouden genieten, ten w'elken einde de offlcieren der militie gelast werden tot het kleeden van zich en van hunne manschappen het laken dezer fabriek te gebruiken; en 8» Dat de

i; Waarom ook niet de lersche?