is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■enz., volgens de bepalingen van 1597 zouden gestraft ■worden. Schw. Deel V, bl. 100.

1609. 19 Febr. Verbod tegen het inkomen der roomsche geestelijkheid in Zeeland. Cau, Deel I, bl. 227.,

25 Mei. Foeke Sjoerds. Beschrijving van Friesland. Deel 11, St. 11, bl. 878, vermeldt een plakkaat misschien verward met dat van 24 Juni; (dus korten tijd na het sluiten van het twaalfjarig bestand.) Hernieuwing van het Plakkaat van 1597 eenigzins vermeerderd. Schw. Deel V, bl. 161.

19 December, drie geheime artikelen, bij het twaalfjarig bestand nopens de vrijheid van godsdienst. Cau, Deel 11, bl. 2260. Kortelijk opgegeven bij Wagenaar. Vad. Hist. Deel IX, bl. 443, breeder bij van Metaren (druk in octavo). Deel X, bl. 113.

1612. 27 Maart. Orde op het inkomen der roomsche geestelijkheid. Can. Deel 1, bl. 199.

Bij dit Plakkaat der Staten-Generaal werd verboden eenige monniken, Mispriesters of jezuieten toe te laten. Wanneer deze ergens overnachtten, moesten zij hunne namen en de reden hunner komst opgeven, en zulks na twee maanden herhalen, op boete van ƒ5O en verwijdering, en voor ieder gastheer van ƒ I<JO. Voorts werd hierbij tegengegaan het bezoeken van scholen of collegiën der jezuieten op poene van ƒlOO en verklaring van onbevoegd tot eenige ambtsbetrekking. Tegen de roomsche godsdienstoefeningen werd gesteld eene boete van /20Ó met eeuwig bannissement voor den uitlandschen priester en arbitraire straf; voor deninlandschen gelijk bannissement en ongeschiktheid tot eenigen post. De persoon ten wiens huize de dienst verricht werd, zoude voor de eerste reize betalen ƒ 100, vervolgens ƒ 200 eneindelijk ƒ3OO met eeuwig bannissement, de aanwezigen ƒ25 en verval hunner beneliciën.

1618. 21. Febr. Verbod aan de Roomschgezinden enzcm zich in te laten met de stemming tot Predikanten-Schw. Deel V, bl. 246.

1622. 12 Febr. Besluit op bet voorstel der Synode)