is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad*.

Zijne Eminentie Kardinaal _ g-f

Immortellenkrans op Kardinaal Antonellïsgraf, door Dr. Jfn-h.

Smiets • . . 118

—liet Engelsch Huis te Leeuwarden, door A. Joriitsma . .121

Bladvulling • • . . 1,11

Aan den 11. Aloysius ■ ... 1,12

I,TI tot liet Kruis, door A. Nuyens . 1.14

Het Vaderlmis, „ „ „ _ _ j35

Be Kruisstaf, „ „ „ * ! 136

’t Is niet de dood, „ „ „ 1.17

Be Processie op Kruisdagen, door A. v. d. Hoeven , . .138 -Aan O. H. J. C. in de Ie Kerk bij uitinmend-

heid aan Zijne Liefde gewijd, door Professor J. A. .i.ljier-

dingk Thijm . 141 Op 1 November 1576, aan do Amsterdamsclie Kanaal-J^t-

schappij, door dezelfde 142

Eeest-Kiintate der Pins-Vereeniging aan den IVelEd, Holfel.

Heer J. A. Alberdingk Thijm, na zijne benoemin; tot

Hoogleeraar, door Theod. ,T. A. Bien, jPliil. Stud. . . 144

Sonnet aen den Konst-Rijcken Poëet J. A. Alb. T.^, Apelles op den Nederdiiytsclien Parnas .146

Bedelbrief voor het Liefdewerk „Oud-Papier.”. . ... . 147 :

Het leven, door A. van den Hoeven ISO

Mijn Vader, „ „ „ „ 152 O]) de 20 overledene Leden der Klis-VereeniriiiK, dooiFiol'. T * * m . T • T rm .. O J

iT. A. Alberdingh Thijm 136

Pius Zegelied, door L. de Koninck 197'

—De „‘Wraakzucht” van Kardinaal Antouelli 200

Snijipers van Maarten 204

ERRATUM.

Pagina 149, 8“ van boven, moet zijn:

In immer zwarter bui verztvonden.

«OEDKEüRI]V«.

imprimatur.

Datum Harlemi ,T. A. v. p. Akker

die 21 Junuarii 1877. !