is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche provincie en tevens tot administrator van het bisdom ’s Bosch.

Zullen de Katholieken van Nederland nooit genoegzaam de zegeningen kunnen waardeeren van de herstelling van het Episcopaat, hunne dankbaarheid jegens Pius IX maar ook jegens Mgr. Zwijsen mag nimmer eindigen.

Een aantal jaren van 1853 tot 1868 nam Mgr. Zwijsen deze dubbele en uiterst gewichtige betrekking waar. Het bestuur van een groot gedeelte der Nederlandsche Kerk rustte op zijne schouders. Maar wat hij voor Tilburg en voor het vicariaat was geweest, werd hij voor het aartsbisdom: ook hier weer waren het onderwijs en armenzorg vooral, die zijne aandacht bezig hielden. Wij behoeven slechts te herinneren aan het collectief Mandement der bisschoppen van 1867 betreffende het lager onderwijs, de Provinciale Kerkvergadering van Utrecht te ’s Bosch in 1865, de stichting van een groot seminarie, de oprichting van nieuwe parochiën, zijne aanmoediging en ki achtigen bijstand tot stichting van kerken, scholen , liefde- en ziekenhuizen; voegt men daarbij de gewone bezigheden, aan het bisschoppelijk bestuur verbonden, maar hier een bestuur over meer dan 500 parochiën, en dan nog het volbrengen van bijzondere lasten, hem door den H. Stoel opgedi 3p6ri, dan kan men eenigermate beoordeelen wat Mgr. Zwijsen voor de Kerk van Nederland gedaan heeft.

Eindelijk echter werd de last te zwaar voor den toenemenden leeftijd. De geest bleef jeugdig en frisch, maar het lichaam begon den last des ouderdoms te gevoelen. Mgr. Zwijsen verzocht den Paus ontheven te worden van het aartsbisdom Utrecht en alleen met de zorgen van het bisdom ’s Bosch belast te blijven. »Maai Mgr.”, zeide de H. Vader met zijn fijnen glimlach, »hoe kan ik u degradeeren na znlk een nuttig leven?” sH. Vader,” antwoordde de bisschop zeer gevat, »gij moet in alles mijn voorbeeld zijn; de aartsbisschop van Spoleto werd bisschop van Imola”.