is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de dienaar de deur achter zich gesloten had, vervolgde lord Nithsdale, tot zijne gade gekeerd:

»Vat moed, Winifrida! Als ik mij niet bedrieg, dan ontvangen w'j thans beslissende tijding.”

Spoedig werd de deur weer geopend en een gespierde gestalte trad met den dienaar binnen. De man droeg het schilderachtig kostuum der Bergschotten. De muts met de haneveer en de linten zat hem los op de rechterzijde van het hoofd, de breedgeruite plaid was schilderachtig om de schouders geslagen, de breede gordel met het schotsche schootbont, de gekleurde kousen, die de knieën bloot lieten alles verried den Hooglander en kwam op de krachtige, breedgeschouderde gestalte des te beter uit, naarmate het scherper tegen de stijve, gegaloneerde kleeding en de gepoederde pruik van den ouden kamerdienaar afstak. IDe muzikant maakte eene buiging en vroeg of hij de eer had voor graaf Nithsdale te staan. Toen hem dit bevestigd was, verlangde hij zijne lordschap alleen te spreken. De graaf gaf zijn kamerdienaar een wenk en toen deze de zaal verlaten had, zeide hij: sWelnu, wat brengt gij ons voor nieuws ?”

De man keek naar de lady en aarzelde.

«Spreek onbeschroomd, wat het ook zij,” sprak de gi-aaf. «Het is mijne gade, voor wie geen vriend der Stuarts zich behoeft te verbergen.”

De Bergschot trad naderbij; vorschend richtte hij zijne door zware wenkbrauwen overschaduwde oogen op de trekken van den graaf en deed hem deze zonderlinge vraag; »Wanneer wordt de vos gejaagd?”

»Te middernacht,” antwoordde de graaf. »Gij zijt voorzichtig, man.”

C> 1 •1 • »Dan heb ik voor uwe lordschap eene gewichtige tijding zeide de vreemdeling en haalde eene strook papier uit zijn gordel te voorschijn. De graaf nam het papier aan en las; sLieve Willi! Doe ons het genoegen en kom met uwe jachthonden ter groote vossenjacht. Wij zijn reeds aardig aan den gang; te Bremar, heden den 26“ Augustus, werd de jacht geopend; wij zullen