is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den luister van haren godsdienst ontvouwen mag, dan kan het niet anders of de zon der waarheid zal over den nacht der duisternis zegepralen. Ik hoop het nog met eigen oogen te mogen aanschouwen, dat ons dierbaar vaderland weder in de moederarmen van de heilige Kerk terugkeert.”

Wat was dat? klonk daar niet de bel van de slotpoort?”

«Zoo scheen het mij ook,” antwoordde het meisjen, «maar het zal zeker de wind geweest zjjn.” 1 ‘i 1 _1 )» T ~ J

sDaar hoor ik het weder,” riep Lady Nithsdale opstaande. «Waarschijnlijk een vreemdeling, die in dezen kouden winternacht onder dak wenscht te komen; —of zou het wellicht een bode uit het legerkamp zijn?”

Zware stappen kwamen de trap op; de oude Richard opende de deur en zeide in zichtbare verwarring: »De slotvoogd is daareven teruggekomen; men zegt, dat dat er een ongeluk gebeurd is, zooals de wisselende krijgskans ”

»Een ongeluk, groote God! Hij is gewond, zwaargewond, misschien reeds dood spreek, spreek toch!” smeekte de lady, die het ergste vreesde.

»Neen, mylady, wees bedaard; het is zoo ei’g met, mylord is slechts gevangen en zal ongetwijfeld—”

»Gevangen! O, dan zullen zij hem naar Londen in den Tower sleepen en niet eerder rusten voordat zijn hoofd gevallen is. Ik ken hen, ik weet hoe zij hem haten! Rechtvaardige Hemel,welk een slag! en die ai’me, arme kinderen!”

Winifrida bedekte haar aangezicht met de handen en viel door smart overweldigd achterover in haren stoel.

Men eerbiedigde hare droefheid; eerst toen hare tranen rustiger vloeiden en de eerste hevigste aandoening vooi’bij was, vraagde Richard of de slotvoogd, die beneden stond, mocht binnenkomen. _ 1 1 r • wilr nnl

»Ja, breng hem binnenantwoordde zij; »ik wil alles, zelfs het vreeselijkste vernemen. Nithsdale’s vrouw schaamt zich harer tranen niet.”