is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de herhaalde voorspraak van het Parlement de terechtstelling van haren beminden gade op den volgenden dag had vastgesteld. Morgen dus zou zij weduwe en hare onschuldige kinderen weezen worden ten minste zoo niet eene stoute daad werd gewaagd, om dat noodlot van haar af te keeren!

ïHet is daartoe, dat ik u bij mij heb geroepen, lieve miss Morgan, van wier offervaardigheid ik reeds zoo menig schoon bewijs heb, en u, goede vrouw Mills; want ik ken niet alleen uw medelijden met mijn treurig , onverdiend lot, maar ook uw doorzicht en mannelijken moed. Inderdaad, het was mijn goede engel, die mij in deze herberg gebracht heeft, want voortreffelijker vrouw dan gij zou ik in geheel Londen tevergeefs hebben gezocht. (De waardin kleurde van vergenoegen bij het hooren van deze loftuiting.) De zaak is werkelijk niet zoo moeielijk, als zij zich op het eerste gezicht laat aanzien; een weinig moed en vastberadenheid is alles wat wij behoeven. De wachters in den Tower zijn brave mannen; ik heb hun af en toe eene kleinigheid gegeven en ze zullen ons van daag wel niet zoo erg scherp op de handen kijken. Nu is het er nog slechts om te doen, of gij beiden mij tot de uitvoering van mijne kleine krijgslist de hand wilt reiken ?”

))Als zij werkelijk uitvoerbaar is ongetwijfeld,” antwoordde miss Morgan.

»Ja zeker, Mylady! gij kunt op de waardin in »de druif van Jericho” rekenen.”

sMijne list is gemakkelijk uitvoerbaar, zooals ik u onder weg naar den Tower breedvoerig zal aantoonen. Wij moeten ons reppen; het zal welhaast drie uur slaan en met klokslag van vieren gaat de ijzeren poort aan den Byewardtoren dicht. Maar vóór alles, moed en het zal ons gelukkenl Zeg eens, vrouw Mills, hebt gij misschien nog een zelfde kleed en eene zelfde huif, als gij thands draagt?”

»Ik heb er nog een van hetzelfde stuk; maar wacht, ik zal liever mijn blaauwe merinos ”