is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Toch niet, bid ik u, dat bruine staat u voortreffelijk. Wees zoo goed om mij dat andere te leenen, dan zal miss Morgan het onder hare kleederen aantrekken. Cecilia, zie eens of het rijtuig al voor is! Nog iets, vrouw Mills, tracht uwen man over te halen om ons te helpen.”

«Lieve deugd, mijn man? Die is veelte onhandig om bij eene dusdanige onderneming gebruikt te worden!”

«Het betreft maar eene kleinigheid, die hij toch wel zal kunnen verrichten; hij weet immers de woning van de oude Ellen Morre? Of twijfelt gij er wellicht aan of wij hem voor ons plan kunnen overhalen?”

«Overhalen? Wel zeker! Neen, hem heb ik naar mijn iiand gezet. Als ik zeg: «Jack, ga mee”, dan gaat hij zoo gewillig als een hondje.”

»Het rijtuig staat reeds klaar,” berichtte Cecilia. «Vooruit dan, in Gods naaml” sprak de gravin.

~' £ O Eenige minuten later rolde het rijtuig door de mistige straten van Londen en sloeg den weg naar den Tower in. Naast den koetsier op den bok zat de welgedane waard, maar alles behalve in zijn Zondagsch humeur. Zijne waardige wederhelft had hem voor de tweede maal uit zijne zoete sluimering opgeschrikt en hem kortaf: »mee naar den Tower”! gecommandeerd. En mee moest hij, zonder tegenspraak en zonder zelfs te hooren waarom en waartoe. Daar zat hij dan bovenop en kon zijne gemelijke bui in den konden mist laten bekoelen, terwijl zijne vrouw binnenin bij de gravin en de andere dames mocht zitten.

Terwijl dit geschiedde stapte graaf Nithsdale langzaam en peinzend zijne duistere cel op en neer. Sedert gisteren moest hij wel gelooven, dat het met zijne terechtstelling toch ernstig gemeend was. Bij deze overtuiging hadden zijne levenslust en de liefde tot zijne echtgenoote en kinderen een hevigen storm in zijn binnenste opgewekt. Maar zijn edel hart en zijn krachtig geloof hielpen hem spoedig zijne bedaardheid herkrijgen en in zijn lot berusten. Den geheelen nacht en