is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REGEERING

VAN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

De onschendbare Bestuurder des lands is Z. M. KONING WILLEM 111.

Zijne Maiesteit wordt in de Begeering bijgestaan dooreen Baad van State en door verantwoordelijke Ministers.

De Ministers en de Leden van den Baad van State worden door den Koning benoemd.

Z. M. de Koning is Voorzitter van den Baad van State. De Vice-President van dezen Baad heeft jaarlijks ƒBooo.—, de Sekretaris ƒBBoo.—, de Beferendarissen ƒl6OO. a ƒ 2000. en de Leden ieder ƒ 5000.—traktement. _ . Tl- IJ.

Het Kabinet des Konings bestaat uit eenDirekteur met ƒ5000. , een Sekretaris met ƒ3OOO.—, en een Keferendaris met /'2BOO.— ’sjaars. , ■

Het Ministerie bestaat tegenwoordig uit acht Ministers als een voor Binnenlandsche- en een voor Buitenlandsche Zaken, een voor Justitie , een voor de Marine, een voor Kinanciën, een voor Oorlog, een voor Koloniën en een voor Waterstaat, Handel en Nijverheid.

leder Minister geniet jaarlijks ƒ12,000.—. De Minister van Buitenlandschc Zaken krijgt bovendien jaarlijks /4000.— representatiegeld.

Aan den Koning behoort de Uitvoerende Macht; de macht om nieuwe wetten te maken en de oude wetten in te trekken wordt tegenwoordig uitgeoefend door de meerderheid in de Staten Generaal. De wetten zijn echter niet verbindend dan uit kracht eener koninklijke afkondiging.

De Staten-Generaal bestaan uit twee van elkander geheel onafhankelijke korporatiën, Kamers genoemd.

De Leden der Tweede Kamer worden gekozen door