is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om over dezen vooruitgang niet al te trotsch te worden, zond zekere goede geest ons de volgende „Opgaven zonder nut of ai.leen dienende om de IJDELHEID TE STREELEN Worden niet door mij gegeven.”

Wij veroorloven ons echter door een paar voorbeelden eenig nut dezer opgaven aan te stippen.

lemand, die als reiziger zijn kost moest verdienen had eene zuster, door rheumatiek verlamd, en wenschte, om eene goede verzorging voor haar te erlangen, zijne zuster in een liefdehuis te plaatsen. Hij informeert daar naar. hem genoemden bleken na onderzoek bezet te zijn. Eene langdurige correspondentie was noodig eer liij er in slaagde zijne zuster geplaatst te krijgen. Eerst onderzoeken 'Waar zulke gestichten zijn, toen of er plaats WAS, en daarna onderhandelen over de kondities. Bijna een halfjaar ging met dit alles voorbij, zeer ten nadeele van de zieke en tot groot ongerief van den broeder.

Len weduwnaar had eene trouwe dienstbode. Zij werd ziekelijk en de heer wenschte haar in een goed huis te besteden. Dezelfde tijdroovende geschiedenis moest hij doorloopen, in welken tijd de zieke uit den aard der zaak niet zoo opgepast kon worden als wenschelijk was.

Gehuwde lieden, arm, oud , gebrekkelijk en de vrouw blind. Waar kunnen die geplaatst worden? Ziedaar de zorg voor eene Conferentie, waar geen der Leden een gelegenheid voor wist.

Stonden alle dergelijke stichtingen in ons jaarboekje vermeld, met opgaven van de voorwaarden men had slechts dit boekje in te zien om sooedisr klaar te ziin.

uo £,icu uiu sjjucuig Klaar te zijn. De Kath. Vereenigingen zijn dit jaar uitgenoodigd geworden om een of meer hunner leden naar Eome af te vaardigen. Men heeft gebruik kunnen maken van onze opgaven. Ook de dagbladpers werd te hulp geroepen. Maar ieder weet dat als de Bestuurders niet ppsoonlijk een schrijven ontvangen, er velen zijn, die dit als niet tot hen gericht beschouwen.

■Bij algemeen petitionnement kunnen deze opga-