is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij aarzelde zijn zoon aan de missiën te schenken, maar hij achtte het oogenblik, door Ferdinand gekozen, ontijdig. Inderdaad, welke diensten zou de jongeling, wiens studiën nog onvolledig waren, aan de Kerk van Amerika kunnen bewijzen? Zal de ijver vruchten dragen, dan moet hij de wetenschap tot grondslag hebben; en de wetenschap veronderstelt een lange loopbaan van letterkundige, wijsgeerige en godgeleerde •studiën, waarop de jonge student van Eousselaere nog pas de eerste schreden had gedaan. Dat was de reden der weigering van Helias, en deze stond vast en was zoo beslist, dat Ferdinand niet langer aandrong; zijn hart leed, maar hij wist toch spoedig en eervol aan de stem, die in hem sprak, genoegdoening te verschaffen.

De weg naar Amerika was voor Ferdinand gesloten geworden; het noviciaat in het bisschoppelijk paleis bleef voor hem nog geopend. „Wat belet mij te verzoeken daar opgenomen te worden ?” dacht hij. „Ik behoor niet tot de wereld en ik voel mij gedrongen aan de roepstem van boven te beantwoorden. Er valt thans niet aan te denken om in de Vereenigde Staten in de Sociëteit van Jesus te treden; is dit niet een teeken, dat mijne plaats te Q-ent is bij de religieuzen, die de gastvrijheid van Mgr. De Broglie genieten?” Deze gedachten verlieten onzen jongen seminarist geen oogenblik tijdens de vacantiën van 1817. Den eersten October is zijn besluit genomen; hij zal niet de lessen der rhetorica volgen, maar onmiddellijk in het noviciaat treden.

De heer Helias d’Huddeghem bevond zich op dat oogenblik buiten, op het kasteel van Meulebeke. Ferdinand deelde hem schriftelijk zijn besluit mede en smeekte hem, dat hij hem zou toestaan er nog ditjaar gevolg aan te mogen geven.

Ditmaal was zijn beroep niet tevergeefs. De vurig verlangde toestemming liet zich niet wachten. De heer Helias en zijne edele gade zouden gemeend hebben zich tegen den goddelijken wil te verzetten, indien zij