is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesuïeten geenerlei bevel had ontvangen; hij liet ze vrij te gaan waar ze verkozen. Toen drong pater Lemaitre aan, om ten minste dezen nacht in het huis te mogen blijven, ten einde de goederen te bewaken; dit werd toegestaan. Do commissaris van politie Van Doorne vatte post aan de voordeur en hield bij het vertrek der religieuzen allen aan, onderzocht hunne papieren, betastte hunne zakken en doorsnuffelde het beddegoed.

Toen de novicen ih een gastvrij huis in de buurt vereenigd waren knielde pater Leblanc neder, de jonge religieuzen volgden zijn voorbeeld en ze baden gezamenlijk het Tg Deutïi uit dankbaarheid, dat ze waardig bevonden waren voor den Naam van Jesus vervolging te‘lijden. Het werd inmiddels laat; de novicen hadden na zooveel aandoeningen behoefte aan rust. Pater Leblanc zond ze twee aan twee of drie aan drie naar woningen van vrienden, waar ze als geloofsbelijders ontvangen werden.

Berdinand Helias, wiens vader in de stad woonde, ontving bevel om naar het ouderlijke huis te gaan.

Bij het vernemen van den hachelijken toestand der Jesuïeten, ging de heer Helias d’Huddeghera, slechts zijne godsvrucht en offervaardigheid raadplegend, pater Leblanc opzoeken, bood hem zijne diensten aan en stelde edelmoedig zijne woning ter beschikking van de Sociëteit. Pater Leblanc nam dit voorstel aan en eenige dagen later betrok hij dat gastvrije dak, hetwelk de Voorzienigheid der Sociëteit als een schuiloord aanwees in de stormen, die om haar woedden.

Daar vloeiden de laatste zes maanden voorbij van het verblijf der Jesuïeten in België Zij hadden hunne huiskapel en hunne afzonderlijke vertrekken, en terwijl buiten onheilspellende geruchten de ronde deden, vierden zij rustig de plechtigheden van de Goede Week. Dat einde van het noviciaat vóór de verbanning naar Zwitserland ging vergezeld van een onbeschrijfelijke

1) De woning van de juffrouwen Maes.