is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Ook wordt toegêlaten het gebruik van zuivel en eieren, uitgenomen Vrijdag van de Goede Week.

6. Degenen, welke van deze Dispensatie gebruik maken, zullen op den dag, waarop zij vleeseh eten, zevenmaal liet Onze Vader en het Wees gegroet met de twaalf artikelen, des geloofs bidden, of met Paschen tien cents offeren, en op den dag, waarop zij zuivel of eieren of vet, of wel zuivel en eieren en vet gebruiken, zullen zij vijfmaal het Onze Vader en het Wees gegroet bidden, of met Paschen vijf cents offeren.

Bij nalating der voorschrevene gebeden, ook maar ééns , is men het geringe offer van geld geheel verschuldigd. De offers zullen gestort worden in eene daartoe bestemde bus, door de Eerw. Heeren Pastoors aan te wijzen.

11.

Aan de E. K. Militairen verleenen wij de volgende bijzondere Dispensatie , geldig tot de Vasten van 1881.

1. De E. K. Militairen, hunne vrouwen, kinderen en dienstboden, die bij hen in den kost zijn, mogen , binnen ons Bisdom, het geheele jaardoor, vleeseh gebruiken alle dagen , uitgenomen de Vrijdagen van iedere week, Asch-Woensdag en de drie laatste dagen van de Goede Week.

Onder de benaming van Militairen worden hier ook begrepen de Marechaussees en de beambten der Douane, die in actieven dienst zijn.

2. Aan alle Militairen en alle personen van beider