is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. VAN GULICK, ’S HERTOGENBOSCH.

Boekhandelaar—Uitgever.

Alphoiisus de Lijguorio (H.) Het H. Hart van Jesus of overwegingen voor de maand van het H. Hart, voor het heilig uur, voor den eersten Vrijdag der maand en voor de Novenen, getrokken uit de werken van den H. Kerkleeraar, door Pater S. Omer, van de Congregratie des Allerheiligsten Verlossers. Uit het fransch vertaald door pater F. Fan Bergen, priester dierzelfde Congregatie. Ac/itste uitgaaf. 50 c. gebonden f 0.75

Idem. Hetzelfde met voorbeelden. 90 c. Gebonden /1.15

Idem Hoveen, gebeden en gezangen ter eere van het allerheiligste Hart. f 0.25

Idmi. Bezoeken bij het 11. Hart van Jesus, bij O. L. V. van het H. Hart en bij den H. Josef voor eiken dag der maand, met eene overweging voor alle dagen der maand. 87‘ c. Gebonden ƒ1.12,*

. Idem. Bezoeken' bij het allerheiligste Sacrament, Onze"- lieve-Vrouw en den H. Josef. 50 c. Gebonden ƒ0.75

Idem. Devotie tot den H. Josef, opwekking, overweging sermoen en lofzang. ƒ 0.15

Idem Bloemen mn de H. Alplwmus linnen ƒ0.50

Idem Het H. Hart van Maria, of overwegingen voor de maand van Maria, Vijfde duizendtal. 50 c. Geb./0.75

Idem. Het H. Hart van Maria, of overwegingen voor alle Maria feesten en over alle Zaterdagen van het geheele jaar. 50 c. Gebonden f 0.75

i Bode van het H. Hart van Jesus. Maandelijksch tijdschrift van het Apostelschap des gebeds en van het Aartsbroederschap van het H. Hart, naar den eerw. Pater Eamière s.j. Vrachtvrij per jaar. ƒ i 25

1 Boëro (S. J.) Het leven van de gelukzaligen Petrus Canisius, priester uit de Sociëteit van Jesus. Euim 500 blz. ƒ0.75

1 Coiiiniuniebockje voor godvruchtige zielen, bevattende gebeden op den vooravond van en bp den Com-