is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot getal behoeftige kinderen wordt op beide scholen gratis toegelaten*, en ontvangt jaarlijks met St. Nicolaas Kleedingstukken, enz. P. C. Th. Malingró (Deken en Pastoor), President. &. Pouw (Pastoor), Vice-President,

H. Goorissen, Sekretaris. I H. M. Carlier, Penningm. |

G. P. van Werkhoven. N. de Graaf.

Beide eerstgenoemde Eerw. HH. zijn beurtelings gedurende den tijd van één jaar president.

St. Elis.4beths-Vereeni«ing,

tot ondersteuning van behoeftige Kraamvrouwen. Wed' J. Goorissen—de Hoog, Presidente. Wed' N. Koppendraaijer—Mathot, Vice-Presidente. Mejw A. N. Wessels-Palius , Penningmeesteresse. Wed' H. Kabel—van der Veer, Sekretaresse.

Wed' W. Adams—Groorissen , Magazijnmeesteresse. Wed'. J. van der Zanden—tluijgens , Spijsmeesteresae. Contributie ƒ3.00 per jaar.

D.iMES-V EREENIGING,

«pgericht in de maand Februari 1878, met het doel de St. Elisabeths-Vereeniging bij te staan door het verrichten van naaiwerk.

M. de Koster, Presidente, Wed' A. J. Bertels-Kabel, Sekretaresse, 6 werkende Leden.

Liefdadigheids-Vereeniging

tot ondersteuning van Armen en Ongelukkigen. Opgericht in 1865.

P. van Leeuwen, Presidente.

E. van Sark.

M. Zwanenburg. A Canevascini.

C. Hermans M. Slangen M. Schieveen,

De Vereeniging, bestaande uit Dames, houdt zich hoofdzakelijk onledig met het vervaardigen en nitdee-