is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klaag, droeve moeder, vrij en houd niet op met klagen: De glorie van uw naam zonk met Morene neer; Met hem werd u de kroon van ’t glansend hoofd geslagen En nimmer geeft het graf u uw Morene weer. o "Wis, hij hadde uit ’t niet en schande u op doen rijzen, Hij voerde uw glorie rond op vleugelen der faam : Zijn deugd zou u het spoor der eedle grootheid wijzen En de aard hadde eens geknield in eerbied voor uw naam.

Daar klinkt een oproerkreet!

„Ziet, alle vorsten beven

„En buigen, sidderend gehoorzaam, voor ons woord: „En hier zien wij er een ten heerschersstoel verheven „Die met onze eischen spot en ons bevel niet hoort! „Hij wil naar wet en plicht en christenrecht regeeren „En straffer zijn van ’t kwaad ! Gewroken zal die hoon. „Wij dulden slechts één wet bij ’t wisslend volksbeheeren, „Dat de onschuld moet vervolgd; der misdaad zij de kroon. „Durft hij met fieren moed ons dreigend tegenblikken ? „Slechts laft'e zwakheid mag ten troon gezeten zijn. „Wie nog een scepter voert mag slechts door ons beschikken;

„Ons zij het rijksgebied, hem purperglans en schijn. „Maar dwazer gruwelstuk durft nog zijn driestheid wagen: „Wij eischen ’s konings macht ten steun van ’t grootsche . werk,

„Den kampstrijd tegen God, Hij wil dat werk vertragen,

„Wil Christus naam geëerd, den zegepraal der Kerk, „En dus in ons verderf die twee gevloekten wreken 1 „Hij wil hen redden door zijn wetten en zijn staal ? „En, zwakhoofd, op den troon van Jesusharte spreken? „Dat onze felste wraak op dien vermeet’le daal. „Neen, langer mag hij niet in strafloosheid regeeren; „Te schandelijk is hij van ’t vorsten ras ontaard : „Die zóó onze eisch en wet te roekloos durft trotseeren „Wordt kroon en heerschersstaf, ja ’tleven zelfs onwaard.”