is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NOORDBRABANTER,

STAAT- EH LETTERKUNDIG DAGBLAD üitgtefskr: Wed. 1). A. A. DE RöölJ, ’s llertogeuboscli, verschijnt dagelijks ’s avonds ten 7 uur en bevat de JONGSTE en NIEUWSTE POLITIEKE-, BEUESen MAEKTBEEICHTEN.

LE EOOB,DBRABANTER is het eenige dagelijks verschijnende blad in de Zuidelijke provinciën. Sinds 53 jaren streed het met onbezweken volharding tegen den wassenden vloed van het ongeloof, en steeds door nieuwe krachten gesteund, zal het dien strijd blijven voortzetteu. Daarbij zal het den Lezer op de hoogte houden van de maatschappelijke en godsdienstige beweging, die niet alleen in Europa, maar tot in de verst afgelegen gewesten wordt waargenomen. EOORBBRABANTER beveelt zich ook aan voor het plaatsen van advertentiën, wat vooral in een Dagblad onmiskenbare voordeelen aanbiedt. De prijs van het Abonnement en der Advertentiën is betrekkelijk gering.

ABONNBMENTSFEIJS: per kwartaal ƒ3.— Eranko per post „ „ „ 3.75 PEIJS DEll ADVEETENTIM:

Van I—lo ƒl. Elke regel meer „0.10

Dienstaanbiedingen, mits a contant, per regel „ 0.05 Groote Advertentiën bij herhaalde plaatsing, volgens te maken accoord.

Alle Postkantoren en Boekhandelaren nemen Abonnementen en Advertentiën aan.

SUfELPERSDRUKEERIJ.

Ruime collectie van de nieuwnte lettersoorten , ingericht voor de levering van alle soorten van

DRUKWERKEN.