is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Perdinand Speiler.

Van Protestantsche ouders geboren, was de man, wiens levensbeschrijving wij zoo kort mogelijk zullen mededeelen, met die weelderige natuur bedeeld, welke zich de aardsche genoegens met welgevallen laat smaken : en inderdaad, waar deze hem werden geboden, liet hij zich in geen enkel opzicht onbetuigd.

Zijn vader, die altijd het motto; „Ik ben geen kniesoor!” in zijn devies voerde, waarmede hij zeggen wilde dat hij der jeugd gaarne haar genoegen gunde, had zich al spoedig over deze vrijgevigheid tegenover zijn zoon te beklagen; daar de jongen ’t, volgens zijn zeggen, wat al te bont maakte. Dat deze vaderlijk klacht niet ongegrond was zullen wij al spoedig moeten erkennen , als wij vernemen dat de jongeheer soms nachten achtereen niet tehuis kwam, de avonden dat hij dit wel deed meestal tamelijk boven zijn bier was, en zoodoende een schat van geld verkwistte; al hetgeen de dwaas toegevende vader met een wissen ondergang bedreigde, zoo hij niet bijtijds gepaste maatregelen vond om dit te verhoeden.

Deze waren echter vlugger genomen dan het zoontje vermoedde, en nu de bron zijner inkomsten, zooals hij het noemde, was opgedroogd, zon hij op allerlei listen, om zijn onverzaadbare zucht naar buitensporige genoegens te bevredigen. Tot dat einde „leende” hij geld, en dat wel van zijn patroon. Deze had hem op het kantoor de kleine kas toevertrouwd en dit was voor Perdinand een groot gemak. Dat de zienswijze van ons, kortzichtige stervelingen, dikwijls zeer verschilt is elders duidelijker aangetoond dan wij het hier zouden kunnen verklaren; ook Perdinand kwam, ofschoon wel wat laat, eindelijk tot deze ont-- dekking, daar zijn meester, wat hij „leenen” noemde,, eenvoudig en zeer triviaal, den naam,van stelen gafj