is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed waart jegens allen en zoo liefderijk, gij zult mij de gunst, welke ik, alhoewel onwaardig van TJ verzoek niet weigeren.”

Nauwlijks had zij dit kleine gebed verricht, of zij gevoelde zich geheel en al genezen.

Sedert is er eene maand vervlogen, en nog geniet zij de volmaaktste gezondheid.

• Ö Tot een bewijs harer dankbaarheid wilde zij een zilveren hart hechten aan het graf van haren weldoener, doch wijl haar dit niet toegestaan werd, wil zij ten minste hare wonderlijke genezing bekend maken, opdat alle geloovigen den naam des Heeren prijzen, die zijnen getrouwen dienaar Pius IX verheerlijkt,”

De „Semaine religieuse” van Home vermeldt in haar nummer van 27 Maart 1878 het volgende:

„Op eene buitengewone wijze werd, door de voorspraak van onzen heiligen Vader Paus Pius IX, eene kloosterlinge van de orde der Augustijnen te Senen begenadigd.

Een geruimen tijd reeds had aan haren knie de vreeselijke kanker zich geopenbaard, en dat in zoo hoogen graad dat het geheele klooster verpest werd door den reuk, dien de wonde verspreidde, en de arme kloosterzusters ten einde raad waren, wijl hare woning zeer

klein was en bekrompen. Ben dezer dagen deelde haar de geneesheer mede, dat de kanker zeer groote vorderingen maakte, en binnen veertien dagen de zieke onvermijdelijk zou bezwijken.

Hierop begon de geheele communauteit een tridium van gebeden, om door de voorspraak van Pius IX de genezing harer dierbare medezuster van God te verkrijgen, tegelijkertijd legden zij op het gewonde lichaamsdeel een portret van den H. Vader.

Na eenige dagen kwam de geneesheer de kranke bezoeken, en welke was niet zijne verwondering, toen hij, de zwachtels wegnemend, nog geen spoor meer vond van de aizichtelijke wonde.