is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar bovendien, ondanks zijne armoede, ook edelmoedig willen bijdragen in de kosten der eerste vestiging.

Vijftien missionarissen bereidden zich voor om het verlangen des Pausen te verwezenlijken en die nieuwe geloofsverkondigers bevinden zich thans vermoedelijk reeds op hun post. De voornaamste punten, welke zij zouden bezetten, zijn: Marsivan, Amaziè, Tokat, Sivas (het oude Sebaste) en Adana, die zullen verbonden zijn met een procuratorshuis te Konstantinopel.

Daar het werven van missionarissen dagelijks moeielijker wordt, heeft de Heilige Vader de Paters der Sociëteit gemachtigd te Beyroet een Apostolische school te vestigen, die, met het Oostersch seminarie, de lessen der Katholieke Universiteit van den H. Joseph zal volgen.

l)ie nieuwe Apostolische school, verrijkt met al de voorrechten tot heden verleend aan de reeds bestaande Apostolische scholen, zal kinderen van elke nationaliteit aannemen en een kostbaar hulpmiddel zijn voor alle congregaties en alle geestelijke orden, die in het Oosten arbeiden.

Voor soortgelijke ondernemingen schieten de stofl'elijke hulpbronnen, wel is waar, te kort, maar de Stedehouder van Jcsus Christus heeft een beroep gedaan op de offervaardigheid der Katholieken, en hunne giften zullen niet uitblijven.

Q-od zal andermaal in het hart der Katholieken den geest van liefdadigheid storten, en mild en steeds milder zullen de aalmoezen en bijdragen voor de missiën toevloeien, voor hen, die den vrede en het heil verkondigen, voor de apostelen, wier voeten, volgens de uitdrukking der H. Schrift, zoo kostbaar zijn.

De missionarissen zullen inmiddels met vertrouwen voorwaarts schrijden, overtuigd als ze zijn, dat de zegen van Leo Xlll voor Armenië en Egypte zal doen, wat de zegen van Q-regorius XVI en van Pius IX voor Syrië gedaan heeft.

„Welaan! roept de groote Zwitsersche balling Mon-